Generalforsamling RMK d. 2. Marts 2017 kl. 18.30
 
 

Generalforsamling i RMK d. 2. marts 2017 kl. 18.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen (7 i alt)
Formand (2 år)
Kasserer (1 år)
Bestyrelsesmedlem (2 år)
Bestyrelsesmedlem (2 år)
Bestyrelsesmedlem (1 år)
Bestyrelsessuppleant (2 år)
Bestyrelsessuppleant (1 år)
6. Valg af Webmaster
7. Valg af revisor (2 stk.) (2 år)
8. Valg af revisorsuppleant (1 år)
9. Valg til festudvalg (3 stk.) (2 år)
10. Valg til festudvalgssuppleant (1 stk.) (1 år)
11. Indkommen forslag (skal være forretningsudvalget i hænde senest torsdag d.23 feb.)
12. Eventuelt

 

Vigtig info: Love for Randers Motorbådsklub:

 

§ 9: Pligten til at modtage valg: Intet aktiv medlem kan, for så vidt hans evner og helbred tillader det, undslå sig ved at modtage valg til bestyrelsen eller revisionen, dog kan de kræve sig fritaget i en valg periode, hvis de har virket i den forudgående.

§ 6 stk.1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kassere samt 2 bestyrelse- medlemmer, der alle skal være aktive, dvs. bådejere. Dog kan bestyrelsen med generalforsamlingens samtykke dispensere herfra, hvis der ikke findes kvalificerede emner blandt aktive medlemmer.

 

§ 4 stk. 16. Medlemmer har selv pligt til at sørge for rettidig indbetaling af de til klubbens forfalden beløb. Kommer et medlem i restance ud over 1 måned, og såfremt vedkommende ikke har rettet henvendelse til bestyrelsen, kan han slettes uden varsel, og bestyrelsen har ret til at holde klubben skadeløs ved at gøre udlæg i medlemmets båd. Endvidere kan et medlem, som udviser unfair optræden, såvel udadtil som indadtil, samt skader klubbens renomme` og omdømme, bortvises.

 

 
 
___________________________________  
 
 
Der er nyt referat fra Forretningsudvalgsmødet d. 05.02.2017 under menupunktet "Referater".
 
Se venligst kommende aktiviteter bl.a. bådisætninger under menupunktet "Kommende aktiviteter". Husk du skal medbringe forsikringspapirer på din båd samt kvittering for betalt ansvarsforsikring/kontingent ved isætning af din båd.
 
 
 

 Fordeling af praktisk ansvar i RMK's forretningsudvalg:


- Rengøring: Torben og Flemming

- Bank og regnskab: Flemming og Mogens

- Fakturering: Flemming og Mogens

- Hjemmeside / Opslag i klubben: Berit og Tage

- Udlejning af sal: Tage og Flemming

- Kontakt til Ole Kastrup THOR: Per Ahm

- Øl automat: Per og Lillebror

- Medlemskab og Bådplads / bådskur: Torben og Tage

- Vedligehold af klubhus / udenoms områder: Alle

- Fester og arrangementer: Alle

- Kontakt til offentlige myndigheder og andre klubber m.v.: Torben og Tage.

- Sekretær: Tage 
 
 
 

Ledige bådpladser