Prøv at klikke her: Bygning af Randers Bro_

_________________________________________

Medlemsaften 17.01.2018


Tovholder: Mogens Post
Der var mødt ca 25 medlemmer op incl. bestyrelsen til aftenens arrangement som blev sluttet af med øl/vand/kaffe og et stykke franskbrød.

Forslag til klubaftner:
1. Klargøring af bådene til sæsonen? Bremer kom med ideen – har selv først lige fået båd nu og er i tvivl om bundmaling? Eks. Hempel vil gerne fortælle noget en aften? Var det en ide? Træbåde vs. Glasfiber både
2. Knob og hvordan laves de?
3. APS og hjælpemidler – hvor finder vi de bedste? Leif Færing har ideer til gode APS
4. Sejlads på åen – hvordan skal vi forholde os?
5. Hvilken betydning har bøjer og hvordan forholder vi os korrekt?
6. Klubtur på åbent vand, hvordan sejler vi på havet?
7. Sikkerhed til søs (Trygfonden)
8. Hvis der er tilpas interesse og forhåndstilmelding til efter sommerferien/efteråret 2018 kan vi evt. sætte undervisning op til Navigationsbevis i klub regis (giver rabat ved forsikring og øget sikkerhed til søs).


Større tiltag der blev diskuteret
• Rygeovn?
    o (Der er udtrykt interesse fra Leif Færring, Dennis, Lars K., Alex som kommer med et oplæg)
• Fisketure?
• Terrasse / grill hjørne?

Forslag (Post)
• 1-2-3 emner pr klubaften
• Afhængigt af emner – hyres der hjælp udefra / ellers finder vi folk internt som kan noget om emnet
• Nye og gamle der kan lære af hinanden og binde kontakter
• Evt. et bord pr emne for hver aften (hver med min. Et erfarent medlem som vil dele ud af sin viden indenfor området)

• I Klubaften Tirsdag d. 30/1 kl. 19.00
Tovholdere: Post, Leif Færing og Claus Bremer

Emner: Klargøring af båd til foråret, tovværk/knob og apps

• II Klubaften Tirsdag d. 20/2 kl. 19.00
Tovholdere: ? (vi hjælper hinanden blandt de gamle medlemmer/erfarne sejlere)
Emner: Bøjer hvad betyder de, hvordan skal man forholde  sig? (Materiale: Trygfonden kontaktes; Hvordan sejler man på åen / læser vandet?

• III Klubaften Tirsdag d. 6/3 kl. 19.00

Tovholdere: ? ikke besluttet
Emner: Brug af GPS/Søkort (Ansvarlig? Vælges senere); Hvordan sejler vi på havet? (Ansvarlig? Vælges senere)

 

Af hensyn til forplejning send en SMS til Mogens på tel. 2380 7950 hvor mange i kommer pr klubaften. ___________________________________________ 

Generalforsamling i RMK torsdag d. 1. marts 2018 kl. 18.30


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab / kasserens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
Kassere Mogens Jørgensen, ønsker genvalg.
Næstformand Torben Christensen, ønsker genvalg.
Bestyrelsesmedlem Per A. Sørensen, ønsker genvalg.
Bestyrelsessuppleant Leif Petersen, ønsker genvalg.
6. Valg af revisor Karl Erik Petersen, ønsker genvalg.
7. Valg af revisorsuppleant Minna Andersen, ønsker genvalg.
8. Valg til aktivitetsudvalg, formand Marianne Rasmussen, ønsker valg.
9. Valg til aktivitetsudvalg, 2 stk.
10. Indkommen forslag (skal være forretningsudvalget i hænde senest torsdag d.22 feb.)
11. Eventuelt.

 

 

Vigtig info: Love for Randers Motorbådsklub:
§ 9: Pligten til at modtage valg: Intet aktiv medlem kan, for så vidt hans evner og helbred tillader det, undslå sig ved at modtage valg til bestyrelsen eller revisionen, dog kan de kræve sig fritaget i en valg periode, hvis de har virket i den forudgående.

§ 6 stk.1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kassere samt 2 bestyrelse- medlemmer, der alle skal være aktive, dvs. bådejere. Dog kan bestyrelsen med generalforsamlingens samtykke dispensere herfra, hvis der ikke findes kvalificerede emner blandt aktive medlemmer.
 
§ 4 stk. 16. Medlemmer har selv pligt til at sørge for rettidig indbetaling af de til klubbens forfalden beløb. Kommer et medlem i restance ud over 1 måned, og såfremt vedkommende ikke har rettet henvendelse til bestyrelsen, kan han slettes uden varsel, og bestyrelsen har ret til at holde klubben skadeløs ved at gøre udlæg i medlemmets båd. Endvidere kan et medlem, som udviser unfair optræden, såvel udadtil som indadtil, samt skader klubbens renomme` og omdømme, bortvises.
 
Der vil være gule ærter med flæsk efter generalforsamlingen.
 
Kontingent skal være betalt for at kunne deltage på generalforsamlingen.

     

_________________________________________________________

Husk at fra d. 1. januar 2018 vil det kun være ved brug af nøglebrik at man kan komme ind i klubhuset! Så få nu din nøgle byttet eller få købt en nøglebrik hvis du ønsker fortsat at have fri adgang fra årsskiftet.

 
Der er nyt referat fra bestyrelses mødet d. 16.12.2017 under menupunktet "Referater". 
_________________________________
 
Der var 96 glade RMK'er som deltog i årets julefrokost.
Vi sender også en stor tak til køkkenholdet og alle andre som har lagt stor energi i at vi kunne holde en fantastisk fest!!
 
Tak til alle sponsorer for at bidrage til en festlig julefrokost.

 

Så er nøglebriksystemet oppe at køre.

Hvordan forgår det?
1. Har du båd i RMK, så skal du beholde din nøgle (den kan bruges til værkstedet) men for at du kan komme ind i klubben og bruge toiletter, køkken m.v. kræver det fremadrettet at man skal have en nøglebrik. Hvis du i dag har en nøgle til klubben koster det ikke noget, har du ikke en nøgle koster det kr. 100,- og du vil samtidig for udleveret en nøgle til værkstedet. Hvis du forlader klubben vil der ikke være retur af de kr. 100,-.

2. Er du i dag medlem uden båd og har en nøgle til klubben skal du have den byttet til en nøglebrik, det koster ikke noget, men du skal have din nøgle med.

3. Er du medlem og gerne vil have en nøglebrik så du kan komme og gå når du vil og bruge klubhus, toiletter m.v. og ikke i dag har en nøgle koster det kr. 100,- som ikke vil blive returneret ved evt. ophævelse af dit medlemskab.

Hvad kan systemet? Vi i bestyrelsen vil kunne se hvem der er i klubben og hvornår. Der vil være mulighed for at slette nøglebrikken ved misbrug eller manglende betaling af kontingent, derudover er der tilknyttet alarm til systemet. Fremadrettet kan systemet udvikles med flere moduller. Vi håber i vil tage godt imod det nye system og med lidt tålmodighed vil det komme til at virke for alles bedste.
                                                

 

____________________________________________

 

 
 Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
              

 Også i Holland har de fundet ud af vi har Danmarks bedste bådklub :)

______________________________________________________________
 
Hallo alle bådejere!

 

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

______________________________________________
 
 
 
Program for 2018 er nu tilgængeligt
 
 
___________________________________  
 

     
 
 
 

 
 
 

 

RMK Bestyrelse 2017

 

Ledige bådpladser