Klubben / Referater
________________________________
Generalforsamling 2023 d. 2 marts
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab / kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
Formand Tage Pedersen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Flemming Krogen Petersen, ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Thomas Kondrup, ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem / suppleant 3 stk.
Webmaster: Berit Palmer Pedersen stopper.
6. Valg af revisor Stener Jensen, modtager genvalg.
7. Valg til aktivitetsudvalg.
8. Indkommen forslag (skal være Bestyrelsen i hænde senest lørdag d.24. februar 2023.
9. Eventuelt.

Vigtig info: Love for Randers Motorbådsklub:

§ 9: Pligten til at modtage valg: Intet aktiv medlem kan, for så vidt hans evner og helbred tillader det, undslå sig ved at modtage valg til bestyrelsen eller revisionen, dog kan de kræve sig fritaget i en valg periode, hvis de har virket i den forudgående.

§ 6 stk.1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kassere samt 2 bestyrelse- medlemmer, der alle skal være aktive, dvs. bådejere. Dog kan bestyrelsen med generalforsamlingens samtykke dispensere herfra, hvis der ikke findes kvalificerede emner blandt aktive medlemmer.

§ 4 stk. 16. Medlemmer har selv pligt til at sørge for rettidig indbetaling af de til klubbens forfaldne beløb. Kommer et medlem i restance ud over 1 måned, og såfremt vedkommende ikke har rettet henvendelse til bestyrelsen, kan han slettes uden varsel, og bestyrelsen har ret til at holde klubben skadeløs ved at gøre udlæg i medlemmets båd. Endvidere kan et medlem, som udviser unfair optræden, såvel udadtil som indadtil, samt skader klubbens renomme` og omdømme, bortvises.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen.

Kontingent skal være betalt for at kunne deltage på generalforsamlingen.
Procedure omkring afstemning på generalforsamling
Personvalg (eks. Formandsvalg):
Personvalg afgøres normalt ved simpelt flertal, så den person, der får flest stemmer er valgt.
Der nedsættes et stemmeudvalg på tre uvildige medlemmer blandt deltagerne på generalforsamlingen.
Der er en stemme pr båd, og kun personligt fremmøde gælder.


Listevalg ved valg af flere personer:
Hvis der skal vælges flere bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, er det en god ide med to listevalg med samme procedure ved valg af bestyrelse og suppleanter.
Det vil sige, at der stemmes om alle posterne under ét.
Eksempel: Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle er villige til genvalg.
De tre bestyrelsesmedlemmer bliver alle foreslået. Samtidigt bliver yderligere en person foreslået af generalforsamlingen.
Dirigenten informerer generalforsamlingen om, at der skal være skriftlig afstemning. På stemmesedlen må de stemmeberettigede skrive op til tre navne.
Der nedsættes et stemmeudvalg på tre uvildige medlemmer blandt deltagerne på generalforsamlingen.
De tre, der har opnået flest stemmer, er valgt.
Der er en stemme pr båd, og kun personligt fremmøde gælder.
Noter navnene på foreslåede kandidater på en tavle eller over head i den rækkefølge, de bliver foreslået.
 
Referat fra Generalforsamlingen:
Referat af generalforsamling i RMK 02.03.23

Valg af dirigent: Claus Bræmer

Rettidig indkaldelse til generalforsamling: ja

Formandens beretning er godkendt uden anmærkninger af generalforsamlingen.

Startede med 1 min stilhed for at mindes 3 afdøde medlemmer.

Blev orienteret om bygning og planer for området omkring RMK, i forhold til kommunes og Havnes projekter, der bliver holdt møde med de involverede parter den 30.03.23 kl 17.

Pristigninger af RMK’s regninger af leje, strøm, indkøb osv. blev berørt, og det er en af grundende til prisstigning for medlemmer på bla. pladsleje, hvilket ikke var sket i 7 år. Det er også grunden til prisstigning på drikkevarer mm.

Hele formandens beretning kan ses på hjemmesiden.

Efter den nuværende bestyrelse tog over er et underskud på kontoen vendt fra ca. 6000 kr til en kassebeholdning på godt 450.000 kr plus en forenings konto i plus.

Kommentar fra Peter Nielsen: ville gerne vide hvorfor passive medlemmers kontingent ikke blev hævet, sammen med bådejernes. Det blev der svaret på, og det tages måske op senere.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab:

Kassereren gennemgik, efter der var blevet rejst tvivl om metoden hvormed regnskabet førtes, hvordan hvert enkelt bilag blev bogført. Alle var derefter tilfredse med forklaringen på både kassererens og revisorernes arbejde.

Regnskabet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent: Aktive er blevet hævet efter en bestyrelsesafgørelse

Valg af formand. Marianne Rasmussen stillede sig til rådighed, og blev i første omgang valgt.

Efter at have prøvet forgæves at finde medlemmer der ville indgå i en bestyrelse, kun Arne Lykkemark var villig, kunne der ikke vælges en bestyrelse , og generalforsamlingen blev suspenderet fra og med punkt 5. dvs også valget af formand bliver igen en del af den suspenderede generalforsamlings dagsorden.

Den siddeende bestyrelse fortsætter som forretningsudvalg, og vil snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.Ref. Minna Andersen
______________________________________
 
 
Ekstra ordinær Generalforsamling
2023 23. marts-

Dagsorden:

1. Valg til bestyrelsen
a. Formand Tage Pedersen ønsker ikke genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem Flemming Krogen Petersen, ønsker ikke genvalg.
c. Bestyrelsesmedlem Thomas Kondrup, ønsker ikke genvalg.
d. Bestyrelsesmedlem / suppleant 3 stk.
e. Webmaster: Berit Palmer Pedersen stopper.
2. Valg af revisor Stener Jensen, modtager genvalg.
3. Valg til aktivitetsudvalg.
4. Indkommen forslag
a. Godkendelse af ændringsforslag til vedtægterne/klubbens love (se vedlagte)
5. Eventuelt.

Vigtig info: Love for Randers Motorbådsklub:

§ 9: Pligten til at modtage valg: Intet aktiv medlem kan, for så vidt hans evner og helbred tillader det, undslå sig ved at modtage valg til bestyrelsen eller revisionen, dog kan de kræve sig fritaget i en valg periode, hvis de har virket i den forudgående.

§ 6 stk.1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kassere samt 2 bestyrelse- medlemmer, der alle skal være aktive, dvs. bådejere. Dog kan bestyrelsen med generalforsamlingens samtykke dispensere herfra, hvis der ikke findes kvalificerede emner blandt aktive medlemmer.

§ 4 stk. 16. Medlemmer har selv pligt til at sørge for rettidig indbetaling af de til klubbens forfaldne beløb. Kommer et medlem i restance ud over 1 måned, og såfremt vedkommende ikke har rettet henvendelse til bestyrelsen, kan han slettes uden varsel, og bestyrelsen har ret til at holde klubben skadeløs ved at gøre udlæg i medlemmets båd. Endvidere kan et medlem, som udviser unfair optræden, såvel udadtil som indadtil, samt skader klubbens renomme` og omdømme, bortvises.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen.

Kontingent skal være betalt for at kunne deltage på generalforsamlingen.
Procedure omkring afstemning på generalforsamling
Personvalg (eks. Formandsvalg):
Personvalg afgøres normalt ved simpelt flertal, så den person, der får flest stemmer er valgt.
Der nedsættes et stemmeudvalg på tre uvildige medlemmer blandt deltagerne på generalforsamlingen.
 
 
__________________________________
 
RMK Generalforsamling d. 3. marts 2022


Dagsorden Referat
1. Valg af dirigent/referent
Dirigent: Bremer
Referent: Berit Pedersen
Antal deltagere: ca 60 (incl. 30 bådejere)
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning

Vi vil gerne starte med at holde 1 min. stilhed for Lars Kvist, Per Salling, Sten Madsen og Per Arm Sørensen
2021 har på mange måder været i Coronaens tegn, men vi har i RMK været gode til at takle den udfordring, så at vi er kommet igennem på en måde som vi alle kan være stolte af.
Vi har formået at holde fast i medlemmer både aktive med båd og aktive uden båd.
Driften af klubben har været på et niveau som er flot Corona taget i betragtning.
Vi har afholdt de fleste planlagte arrangementer i 2021, her skal nævnes Langåtur, fiskekonkurrencer, Regattafest, julefrokost standerhejsning / standerstrygning og flere fællesspisnings-arrangementer og alt det ville ikke kunne lade sig gøre hvis vi ikke havde aktivitetsudvalget og andre medlemmer som går forset når der skal laves noget i klubben, stor tak til dem.
Vi har fortaget investeringer i RMK i perioden 2021 /22 såsom ny opvaskemaskine, ny luft til luft varmepumpe, maling af døre /vinduer både udvendig og indvendig samt maling af klubstue og toiletter, plus almindelig vedligehold.
Der har været lidt misforståelse vedr. medlemskaber i klubben, reglen er at alle som har deres gang i klubben og deltager i de arrangementer som klubben holder i klubben, skal være medlem, børn og unge under 18 år er undtaget.
OPRÅB, nu er det vigtigt at i hører efter.
Vi har lige haft indbrud i vores skure igen, igen. Jeg kontakter 7 bådejere for at fortælle dem at deres skur har haft indbrud og at det er en god ide at få kigget til deres skur. Klubben bestiller en tømrer som skal udbedre de skader som er sket (klubben betaler). Da han er færdig, skriver jeg igen ud og beder dem komme og sætte en lås på af en fornuftig kvalitet. 6 af de 7 bådejere kommer ikke og en bådejer sætter en billig lås på fra Harald Nyborg og så er den ikke længere. Klubben har brugt over kr. 2.000 og en masse tid på dette, det er for dårligt. Nu har vi sat 7 låse i som klubben har købt og hvis man vel have sit skur tilbage så laver man en aftale med mig.
Når vi så er i gang bliver vi også nødt til at nævne at for mange både har et look vi ikke kan være bekendt, det er bl.a. blevet kommenteret på Facebook når der er fotos fra bådklubben i aviser m.m., vi snakker kalecher, tovværk og rengøring, så få nu rettet op på det.
Hvad angår fremtiden i klubben?
Vi går pt og venter på byggetilladelse fra Randers Kommune hvad angår projekt ny hal, Kultur og Fritid og Planstyrelsen har givet tommel op og det sidste nye som er kommet er at der er givet dispensation for naturbeskyttelsesloven og at vi får tildelt 300 m2 grund som ikke i dag er registret til klubben, når vi har fået byggetilladelsen kan vi komme videre hvad angår pris, hvordan og hvornår, i vil høre nærmere.
Etablering af hjertestarter vil starte i april, der vil være en form for egenbetaling / indsamling hvorom i vil høre nærmere. (Kim er tovholder).
Renovering af brodækket: I sommeren 2021 blev der aftalt med havnen og havnens tømrer, at der skulle nyt brodække og skiftes pæle fra slæbestedet mod Sønderbro. Vi har flere gange rykket for at få et starttidspunkt på arbejdet. Det lykkes i sidste uge at få noget på skrift fra Havnen og tømreren, det viste sig at han ikke havde tid før til næste vinter. Det har selvsagt givet anledning til stor diskussion med Havnen, hvor om det er den rigtige samarbejdspartner de har til at vedligeholde broer m.v.
Havnen har i dag henvendt sig og konklusionen er at man vel prøve at få en pris fra en anden tømrer og at de i næste uge vel lave pælearbejde lavet af entreprenør Henrik Hansen, det skulle være klar til at vi sætter båd i vandet.
Vedr. Kanaløen: Der vil blive strammet op på øen hvad angår vedligehold og rengøring af toiletter m.m. Havnen overtager ansvaret og der vil blive opsat informationsskilte hvor der bl.a. vil være et sms-nr. på hvor man kan sende foto og tekst til Havnen når ting der ude der ikke er ok.
Hvad angår os der er tilbage af den gamle bestyrelse, glæder vi os til lidt frisk blod! De kompetencer vi pt mangler er 2 personer med håndværker indsigt og 1 person med edb-kendskab på brugerniveau, og det skal dertil siges at om man ønsker at være bestyrelse medlem eller suppleant vel der være opgaver til alle.
Det skal også nævnes, at selv om man ikke er i bestyrelsen eller aktivitetsudvalget må man gerne påtage sig opgaver i klubben. Det er der nogen der i dag allerede gør, men der må da gerne komme flere.
Det skal også nævnes at vi næste år har vi 90 års jubilæum, vi er modtagelig få gode ide til aggecementer.
Vores øl og sodavands mand ”lillebror” er blevet dårligt gående og har måtte stoppe med arbejdet med at fylde op m.m. Torben (gammel næstformand) har tilbudt at tage over og det er vi glade for.
Til sidst vil jeg bede jer om at rejse jer op og give Torben en hånd for hans stor arbejde for klubben i mange år.

Det var ordene, så vil jeg overgive formandens beretning til Generalforsamlingen.

Beretningen er godkendt på generalforsamling.
3. Regnskab/kasserens beretning
Vores kasserer, Birthe, fremlagde regnskabsberetning som viste et overskud.
Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen
4. Fastsættelse af kontingent
Der kommer ingen stigning på kontingentet for det kommende år.
5. Valg til bestyrelsen
a. Kasser Birthe Binder, modtager genvalg
b. Bestyrelsesmedlem Torben Christensen, modtager ikke genvalg
c. Bestyrelsesmedlem/suppleant 3 stk.
(hver bådejer/plads har 3 stemmer) – afgives skriftligt og tælles op af stemmeudvalget.
Stemmeudvalg: Boel, Minna og Berit

På valg er:
Kim Mittrup 23
Michael Christensen 21
Arne Lykkebak 16
Marianne Rasmussen 15

Kim, Michael og Arne er valgt.

3 blanke stemme
2 ugyldige stemmer
6. Valg af revisor
Karl Erik, modtager genvalg
Genvalgt
7. Valg af revisor suppleant
Minna, modtager genvalg
Genvalgt
Valg af aktivitetsudvalg
Anette, Poul, Lotte, Winnie og Marianne fortsætter
8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 24. februar 2022)
Ingen indkomne forslag
9. Eventuelt
a. Hjertestarter
b. Øvrige
a. Kim Mittrup bliver tovholder på indsamling til hjertestarter, herom vil der komme yderligere information i løbet af foråret.
b. Der kom ikke nogle emner under eventuelt
Godkendt referat:
____________________________________


 
Bestyrelsesmøde 7.dec 2016 kl 19:00
 
Møde sted: lokal i RMK Til mødet var:
 
Form. Leif Andersen, Næst form. Tage H. Pedersen, Flemming K. Pedersen, Torben Christensen og Leif Petersen.
 
Dagsorden:
 
1)Få alt på plads og afslutte ”danske bank”
AD1: Form. Leif fik til arb. at afslut samarbejde med Den danske Bank
 
2) I forbindelse med reparation af den blå bro, blev bådene svinet til og i denne forbindelse fik bådejerne en erstatning af entreprenøren.
 
AD2: Næstform. Tage tog sig af dette arb og fik rejst en erstatning for båreejerne på i alt 23000kr.
 
Den dag uheldet var ude og det blev opdaget at bådene var svinet til, tog Tage sammen med flere fra klubben en tur ned ad bådepladserne for at se og registrere hvem der lå i pladserne den dag. Ud fra det blev der lavet en plan om hvordan hver enkelt bådeejer får en erstatning. Tage har lavet en plan. Som et flere tal af bestyrelsen godkendte.
Formanden Leif var ikke enig og mente at de 23000 kr skulle fordeles ligeligt mellem de berørte bådejere så alle fik det samme i erstatning.
 
3) Standerstrygning
 
AD3: Torben ville tage sig af det og få det til at blive en god dag for os medlemmerne.
 
4)Julefrokost.
 
AD4: Næstform. Tage fik til job at holde øje og koordinere med dem, der frivilligt har meldt sig til at være med for at hygge om gæsterne.
 
På bestyrelsens vejne Leif Pedersen
 
Bestyrelses møde d. 3. oktober
 
Den nye bestyrelse stak hovederne sammen og blev enige om, at det vigtigste var at få styr på de 2 banker.
 
Derudover aftalte vi en bedre fordeling af klubarbejdet som skulle deles mellem de 6 bestyrelses medlemmer.
 
Julefrokosten og Standerstrygning er de næste vigtige opgaver vi skal i gang med.
 
Godt møde hvor vi alle var enige om arbejdsgangen frem til d. 1. 3. 2017
 
Kammeratlig hilsen Leif
 
____________________________________________
Bestyrelses møde 1–08 2016
  
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Klubben har købt en fin ny gas grill, og den syntes vi da skal indvies dette vil ske 20-08-2016 på terassen, der kommer snart en seddel op med mere info.
 
2. Der vil blive afholdt arbejdes weekend den 010-09-20 der vil komme seddel op på tavlen så de der har lyst til at bidrage med et par timer kan skrive sig på det plejer at være meget hyggeligt, så kom BAR DO, det kunne nu værre rart at se nogle nye ansigter.
 
3. Så er der blevet ryddet op på værkstedet, denne ære tilskriver jeg Anders, og måske flere, vi takker mange gange på klubbens vegne.
 
4. Der skal strammes voldsomt op på den måde bådene ligger på, nogen med alt for lange og slap tovværk, andre mangler helt eller delvis fender, det er simpelt ikke i orden, Leif har været rundt og har fundet dem som ikke ligger rigtigt, de vil få en hilsen fra klubben, i første omgang en løftet pegefinger, og besked på at få det bragt i orden, hvis dette ikke hjælper får de endnu en hilsen sammen med et girokort, og såfremt det er de samme der gang på gang skal have en hilsen, må vi overveje om det er medlemmer der ønsker at værre i klubben.
 
På bestyrelsens vegne.
Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde 13 – 06 – 2016
 
 
Tilstede. Leif, Tage, Fleming, og undertegnede.
 
1. Sankt Hans tilrettelagt. Der vil værre mulighed for at grille medbragt kød, grillen vil være klar ca. kl. 18:00, kom og vær med, tag eventuelt en ven eller 2 med så vi kan få et par hyggelige timer, og der vil selvfølgelig være bål senere, og lur mig om ikke også vores ærede forman kunne finde på og holde en lille tale.
 
2. Langelinie festen har været oppe at vende, der kommer opslag på tavlen. 3. For dem der gerne vil bruge mere strøm end lige til håndværktøj og batteri opladning, er der nu mulighed for at sætte en bimåler op for egen regning, bimåleren skal være af en type som ikke kan nul stilles, og skal godkendes af formanden, eller et andet bestyrelses medlem, der skal aflæses og afregnes når bådene kommer på land, eller ved udmelding af kluppen, det vil ind til videre komme til at koste 3 kr. pr. kwh.
For mere info. Kontakt formanden.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 2-05-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Arbejdes weekend tilrettelagt, der vil blive indkaldt til fældes arbejde lørdag den 21-05-2016 kl. 08:00. Der vil blive hængt opslag op på opslagstavlen hvor man kan til melde sig, hvis man skulle have lyst til et par hyggelige timer sammen med andre klub medlemmer, vi starter kl. 8 med en let brunch.
Efter endt arbejde er grillen tændt, klubben byder på grillpølser og en lille ting eller 2 til halsen.
 
2. Husk at bådene skal værre i vandet, eller væk fra græsplænen seneste den 15-05, ellers kan klubben inkasser en bod på 500 kr.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 4-04-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Gennemgang af kontingent betalinger såvel aktive som passive, der er desværre nogle som hænger lidt i bremsen, og bare lige for en god ordens skyld, hvis man er aktiv medlem og ikke har betalt kontingent kan man ikke få sin båd i vandet, og er båden ikke i vandet senest 15-05 vanker der en bod på 500 kr.
 
2. Der bliver indkaldt til fælles arbejde den 21-05-2016, der vil blive sat opslag op i gangen hvor på man kan skrive hvis man har noget man syntes der mangler at blive lavet, så vil det blive taget op i bestyrelsen, lige ledes kan man skrive sig på hvis man ønsker at deltage i fælles arbejde.
 
3. De sidste detaljer til stander hejsning er på plads, så det forhåbentlig bliver en hyggelig formiddag.
 
På Bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Ps. Dette står for egen regning. Et lille suk, vil i ikke nok låse jeres stiger fast til båden, eller jeres bukker, det er da alt for let for ubudne gæster at tage en stige og kravle op i bådene, tænk i det mindste på os andre der ikke ønsker gæster i båden når vi ikke er der.
 
------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 07-03-16
Tilstede er Leif, Per, Flemming, Tage og undertegnede.
 
1. En snak om forårets kommen, hvad der skal laves, ryddes op i bukke gården, og så videre, hvis der er nogen der har noget i bukkegården som de ønsker at beholde, så vil det være en rigtig god ide at skrive navn og medlems nr. endvidere en snak om den nye øl automat.
 
2. Lørdag den 09-04 2016 kl. 10 er der standerhejsning, men da vi nu mangler mad Bent til at trylle noget mad frem er vi lidt i vildrede med hvad der kommer til at ske, så hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med køkkenet, eller bare hjælpe til så ret henvendelse til Leif, vi mangler jo i den grad en der tør overtage det Bent stod for, hvis du har en god ide hørere vi også gerne fra dig.
 
3. Der kommer meget snart opslag op om isætning af både, vær nu sød og skriv jer på i god tid så Anders kan planlægge der efter, og husk hvis du vil være sikker på ikke at få en hilsen fra bestyrelsen ( 500 kr. ) så skal båden være i vandet eller i hvert fald væk fra græsplænen senest den 15 Maj
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
------------------------------------------
General forsamling 04-03-16
 
Dette år startede som vanligt med 2 minutters stilhed for de medlemmer der ikke er her mere, i år var det desværre hele 7 medlemmer der var gået bort.
 
Så skulle der vælges ordstyrer til det formål blev Mogens post valgt, derefter kom formandens beretning, denne beretning handlede fortrinsvis om klubbens noget dalende økonomi.
Derefter fulgte forskellige menings udvekslinger blandt andet havde formanden for Langå båd klub et par kommentarer med på vejen, det blev en noget anderledes generalforsamling da den gamle bestyrelse bad om at få et halv år ekstra før der skulle vælges nye medlemmer, for at få rettet op på økonomien, blandt andet med tiltag som for eksempel en øl automat i stedet for det gamle ta selv system, efter en times tid var de ting på plads, og det var tid til rygepause, derefter læste formanden nogle nøgletal op, hvor galt det står til med økonomien, og hvor dandet kan komme til at se ud.
 
Desværre måtte vi sige farvel til madBent, som efter lang tids tro tjeneste takker af, der er ikke fundet nogen afløser og det vil helt sikkert blive svært at finde en som vil og kan leve op til Bent`s mad trylleri, dog har Jonny meldt sig som assistent til fest udvalget.
 
Tidth og Minna takker også af som revisor og revisor suppleant, dog har de lovet at blive på posten i 14 dage til det færdige regnskab er forlagt og godkendt, Minna bliver til den 01-10-16. Der blev drøftet en del økonomi, blandt andet pris stinger på vand pladser, og et enkelt passiv medlem ( Bentner ) foreslog at sætte kontingentet for passive medlemmer op med 100 kr.
 
Hele aftenen var lidt rodet, der blev sprunget i dagsordnerne og så videre, men alt i alt forløb den uden de helt store problemer, og sluttede som sædvanlig af med en gang gule ærter i topklasse.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelsen - Formand
Telefon: 40223264
 
 
Bestyrels møde mandag d. 1. februar 2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, Uffe, og undertegnede. Per mangler.
 
1. Det meste af mødet blev brugt på at snakke om hvad der skal ske 2016, Arrangementer, økonomi, og så videre, der blev ikke truffet nogen beslutninger, ud over vi skal mødes igen mandag den 15-2-2016 for at få de sidste ting omkring generalforsamlingen på plads.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.