Klubben / Referater
 
Ref. Af ekstraordinær generalforsamling 23.03.23

Velkommen ved Tage Pedersen

Valg af dirigent: Claus Bræmer

Stemmeberettigede: 29

Stemmeudvalg: Rikke, Rita, VinniValg af formand:

Marianne Rasmussen, valgt uden modkandidaterValg til bestyrelse. 2 stk

Arne Lykkebak 13 stemmer

Annette Bach 19 –

Simon Simonsen 21 –Valg til bestyrelsessuppleant 2 stk

Leif Mortensen 5 stemmer

Jacob Kliver 24 –

Troels Sørensen 24 –Alle opstillede præsenterede sig og fortalte hvad de stod for.

Der søges ny webmaster, da Berit Pedersen ønsker at stoppe efter flere års arbejde. Er der nogen der har lyst til at tage over, så henvend jer til bestyrelsen.


Valg til revisor:

Karl Erik Pedersen har valgt at trække sig, så der skal vælges 2

Stener Jensen og Tage Pedersen blev valgt.


Aktivitetsudvalg:

Poul Nicolaisen, Flemming Krogen og Thomas Kondrup


Efter lidt diskussion, om der kunne stemmes om indkomne forslag ved en ekstraordinær generalforsamling, blev resultatet, at det er lovligt, da det er indskrevet som et punkt på dagsordenen.Indkomne forslag

Affaldssortering i Rmk. Da der kun er en container, blev der stillet spørgsmål til om det kunne være rigtigt, og hvad der skal ske i fremtiden. Som det er nu, er det godkendt af miljøstyrelsen, men det er noget der tages op hvert år.


Flemming indstillede Tage til æresmedlem i Rmk, som en erkendelighed for hans store arbejde i klubben, og især som hans 6 år som formand i klubben. Hvilken blev godtaget af generalforsamlingen.

Den afgående bestyrelse har nogen forslag til ændring af klublovene, men har valgt at videregive dem til den kommende bestyrelse, som så kan se på det.Evt:

Claus Bræmer sagde et par ord til og om Tage, som tak for et godt samarbejde i sin tid som formand. Tage vil selvfølgelig hjælpe og sætte Marianne godt i gang.

Der blev givet en applaus til Tage og de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Der blev spurgt ind til Rmk`s 90 års jubilæum. Der er taget enkelte tiltag, bl.a. t-shirts med tryk, men det er givet videre til den nye bestyrelse.

Per Rasmussen sagde lidt om klubbens sammenhold og om den modtagelse han havde fået, og ønskede at der altid måtte være plads til alle, trods forskelligheder og meninger, så Rmk vil stå for en god social og fredelig forening.Ref. Minna Andersen
 
_________________________________
 
Referat af generalforsamling i Rmk 02.03.23

Valg af dirigent: Claus Bræmer

Rettidig indkaldelse til generalforsamling: ja

Formandens beretning:

Startede med 1 min stilhed for at mindes 3 afdøde medlemmer.

Blev orienteret om bygning og planer for området omkring Rmk, i forhold til kommunes og Havnes projekter, der bliver holdt møde med de involverede parter den 30.03.23 kl 17.

Pristigninger af Rmk’s regninger af leje, strøm, indkøb osv. blev berørt, og det er en af grundende til prisstigning for medlemmer på bla. pladsleje, hvilket ikke var sket i 7 år. Det er også grunden til prisstigning på drikkevarer mm.

Hele formandens beretning kan ses på hjemmesiden.

Efter den nuværende bestyrelse tog over er et underskud på kontoen vendt fra ca. 6000 kr til en kassebeholdning på godt 450.000 kr plus en forenings konto i plus.

Kommentar fra Peter Nielsen: ville gerne vide hvorfor passive medlemmers kontingent ikke blev hævet, sammen med bådejernes. Det blev der svaret på, og det tages måske op senere.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab:

Kassereren gennemgik, efter der var blevet rejst tvivl om metoden hvormed regnskabet førtes, hvordan hvert enkelt bilag blev bogført. Alle var derefter tilfredse med forklaringen på både kassererens og revisorernes arbejde.

Regnskabet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent: Aktive er blevet hævet efter en bestyrelsesafgørelse

Valg af formand. Marianne Rasmussen stillede sig til rådighed, og blev i første omgang valgt.

Efter at have prøvet forgæves at finde medlemmer der ville indgå i en bestyrelse, kun Arne Lykkemark var villig, kunne der ikke vælges en bestyrelse , og generalforsamlingen blev suspenderet fra og med punkt 5. dvs også valget af formand bliver igen en del af den suspenderede generalforsamlings dagsorden.

Den siddeende bestyrelse fortsætter som forretningsudvalg, og vil snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.Ref. Minna Andersen
 
__________________________________
 
Formandens Beretning 02.03.23 i RMK.
1 min. stilhed for Frits Beck, Herman Nielsen, John Vestergård.
Vi har formået at holde fast i medlemmer både aktive med båd og aktive uden båd.
Driften af klubben har været på et niveau som beder præg af corona og store prisstigninger på så at sige alt. Det har også smittet af på brugen af vores klubhus og tilslutningen til nogen arrangementer.
Vi har afholdt de fleste planlagte arrangementer i 2022, her skal nævnes Langå tur, fiskekonkurrencer, Regattafest, julefrokost standerhejsning / standerstrygning.
Vi har fortaget investeringer i RMK i perioden 2022 såsom isolering af klubhus, maling af festsal, nye billeder til festsal, lukning af terrassen, service til salen, plus almindelig vedligehold.
Hvad angår projekt ny hal, vel Randers Kommune, AP Pension og Flodbyen Randers afholder orienteringsmøde i klubben d. 30 marts 2023, kl. 17.00, der vel komme opslag om dette.
Hvad angår fremtiden i klubben?
Renovering af brodækket:
Lars Ammonsen er gået i gang med at skifte de brædder på broerne som er i stykker.
Vi afventer stadig et tilbud på nyt brodække da det første tilbud ikke kan accepteres.
Vedr. Kanaløen: Der vil blive strammet op på øen hvad angår vedligehold og rengøring af toiletter m.m. Havnen overtager ansvaret og der vil blive opsat informationsskilte hvor der bl.a. vil være et sms nr. på hvor man kan sende foto og tekst til Havnen når ting der ude ikke er ok.
Hvad angår diverse prisstigninger i klubben er det et udtryk for rettidig omhu, vi står i en situation hvor priserne stiger voldsomt på næsten alting, pris indexet steg 10,1 % i 2022 hvor pris indexet i 2021 var 1,2 %. Det betyder bl.a. at Havnen satte prisen op med små kr. 10.000 for leje af bådpladserne og strømpriserne exploderede fra kr. 35.000 til kr. 80.000, øl og sodavand steg, forsikringer m.m. som sagt alt steg, vi i bestyrelsen vurderede på det grundlag at en prisstigning på kr. 5,- på øl og vand var på sin plads og at priserne på bådpladserne steg med kr. 300,- om året, dertil skal der siges at prisen på bådpladser ikke er stegen i 7 år og at vi stadig er i den billige ende for en bådplads i Randers. Så er der nogen der spøger hvorfor at prisen på et medlemskab ikke skulle stige? Det mente vi ikke at tiden var til da vi har erfaring fra andre klubber at det ikke er en løsning nu da vi i Randers Motorbåds Klub 1933 har haft en positiv fremgang af medlemmer de sidste 6 år i dag godt 200 ud over bådejerne, det betyder bl.a. at kommunen, Fonde m.m. kigge velvillet på os med hensyn til investering i os fremadrettet hvad angår bygninger m.v. da vi ikke er en klub kun for bådejer men der ud over er en mangfoldighed i klubben.
I stedet for at holde en god tone i klubben omkring de prisstigning som bestyrelsen har besluttet valgte nogen få medlemmer at køre det ud af tangent og skyde på bestyrelsen fra flere retninger med argumenter som hvorfor skal vi betale for varme, varm vand sæbe, toiletpapir, kaffe m.m. i klubhuset når vi ikke kommer der, vi modtog mails + SMS’er som indeholder ord og sætninger som man ikke høre i kirken.
Derudover skal det siges at vi normalt fastsætter kontingent, bådpladsleje og skurleje på generalforsamlingen ifølge klubbens love & 5 stykke 1, men bestyrelsen kan vælge at lade kontingent m.m. stige med prisindekset uden at det skal op på generalforsamlingen, det er det vi har fået skitseret af Haven.
Det har i 2022 ikke lykkes at samle den bestyrelse som os ”gamle” kunne ha ønsket sig, det har gjort at arbejdes presset er blevet for stort for mit vedkommende og jeg derfor vælger ikke at stille op til en ny omgang som formand, ud over de opgaver der er i dag vel der fremadrettet komme nogen flere så som byggeri i vores nærområde (250 lejligheder) egen byggeri og mange nye mennesker / medlemmer i vores klub. Det skal dertil også siges at jeg har sat i bestyrelsen i godt 10 år heraf godt 6 år som formand, aktivitetsudvalget 4 år og revisor i 2 år så jeg mener også at det er på tide at få nye kræfter i klubben.
Hvad er der sket i klubben de sidste 5 til 6 år?
Vi startede med et minus på 6700 kr. (som blev samlet ind af Flemming for at vi kunne få åbnet vores computer) for 6 år siden, Per Kylle, Torben (gammel næstformand), Flemming og mig selv sag hunden, vi fik hurtig hjælp af Mogens og Birthe så vi kunne få styr på økonomien. Hvad fik vi så ud af det?
Festsal med ny bar, klubstue og køkken med nye gulve, depot, køkken med ny opvasker maskine og em fang, alt er blevet malet / renoveret, vi har fået isoleret, lavet nyt udsugnings anlæg, toiletterne er blevet opdateret med håndtørre og sæbe dispenser, der lavet trappe til loftet, terrassen har fået ny maskise og nyt hegn og lys hele vejen rundt, der er lavet nyt slæbested, bukkegård, parkeringsplads, læhegn, der lavet terrasse bag ved huset med rygeovn, der indkøbt 2 nye gasgrill, vi har investeret i nøglebrik system / alarm, og ikke mindst er vi gået fra at være 119 medlemmer og 45 solgte bådpladser til godt 280 medlemmer og 75 solgte bådpladser de sidste 4-5 år, så et eller andet er gået den rigtige vej.
Der udover har vi plus på vores konto til vedligehold af broer, slæbested, pæle m.v..
Det fine økonomiske resultat skylles i høj grad vores kasserer Birthe Binders kompromisløse kassestyring som jeg ved hun har brugt meget energi og tid på. TAK for det.
Men der vel også komme udgifter i de kommende år så som renovering af sokkel på klubhus og udskiftning af tagplader, vedligehold af broer. derudover vil der blive udgifter til evt. nyt byggeri.
Jeg vil ønske for klubben at dem der nu melder sig for at være med i bestyrelsen / aktivitets udvalg i klubben fastholder at blive der i den periode de er valgt da det med at gå i utide skaber uro og mangel på hænder i den siddende bestyrelse og at man har tid og overskud til at ta del i de opgaver der følger med det ansvar man påtager sig når man vælges på generalforsamlingen.
For lige at konkretister hvad man får for at påtage sig bestyrelses, revisions og aktivitets arbejde i klubben, det er ulønnet, formanden får bådplads gratis og et telefonabonnement stillet til rådighed, kasseren får også bådplads stillet til rådighed men bruger den ikke. Alle andre får ikke noget udover at vi holder et mindre arrangement en gang om året, det kan være bowling, pakhus agreement eller en lille fest i klubben, derudover er der kaffe, øl og vand samt rundstykker til vores møder.

Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet med de fleste og held og lykke med klubben fremadrettet.
Det var ordnerne, så vel jeg overgive formandens beretning til generalforsamlingen.
Procedure omkring afstemning på generalforsamling
Personvalg (eks. Formandsvalg):
Personvalg afgøres normalt ved simpelt flertal, så den person, der får flest stemmer er valgt.
Der nedsættes et stemmeudvalg på tre uvildige medlemmer blandt deltagerne på generalforsamlingen.
Der er en stemme pr båd, og kun personligt fremmøde gælder.


Listevalg ved valg af flere personer:
Hvis der skal vælges flere bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, er det en god ide med to listevalg med samme procedure ved valg af bestyrelse og suppleanter.
Det vil sige, at der stemmes om alle posterne under ét.
Eksempel: Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle er villige til genvalg.
De tre bestyrelsesmedlemmer bliver alle foreslået. Samtidigt bliver yderligere en person foreslået af generalforsamlingen.
Dirigenten informerer generalforsamlingen om, at der skal være skriftlig afstemning. På stemmesedlen må de stemmeberettigede skrive op til tre navne.
Der nedsættes et stemmeudvalg på tre uvildige medlemmer blandt deltagerne på generalforsamlingen.


 
 
 
 
_________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 14.02.23
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Michael og Thomas


1. Flemming og Tage var til møde i Søsportens Fællesudvalg, referat fra mødet hænger i klubben.
2. Tage var til møde med Flodbyen Randers om nybygning til Randers Motorbåds Klub 1933, Tage fik et oplæg / ide om hvad der skal til for at få ny bygning i klubben, fik lavet en aftale om at Randers Kommune, AP Pension og Flodbyen Randers kommer på besøg i klubben sidst i marts og orienterer om hvad fremtiden vel bringe.
3. Der er lagt dagsorden for Generalforsamling på hjemmesiden www.rmk1933.dk
4. Der vil i år være mulighed for at få sin båd i vandet d. 1 april se opslag i klubben og på hjemmeside.
5. Der er blevet besluttet at købe nyt musikanlæg til salen (ikke højtaler).
6. Husk at læse regler for leje af salen inden i bestiller (står på hjemmesiden).
7. Da vi har 90 års fødselsdag i år, er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement. Skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
8. Næste bestyrelsesmøde er lørdag d. 25 feb. 2023, kl. 9.00
9. Generalforsamling afholdes torsdag d. 2. marts 2023
Hilsen

Bestyrelsen i RMK

_________________
 
 
 
Bestyrelsesmøde d. 28.01.23
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming og Michael
Revisorer: Karl Erik, Stener og Minna

1. Der har været revision af årsregnskabet, det er godkendt.
2. Næste års program og kontingent opkrævninger er nu sendt ud, husk at melde ind hvis du / i har fået ny adresse, telefonnr. m.v. gerne på mail rmk1933@live.dk. PS husk sidste rettidig indbetaling af kontingent er 01.02.23.
3. Der vil i år være mulighed for at få sin båd i vandet d. 1 april se opslag i klubben og på hjemmeside.
4. Der er blevet besluttet at købe nyt musikanlæg til salen (ikke højtaler).
5. Husk at læse regler for leje af salen inden i bestiller (står på hjemmesiden).
6. Da vi har 90 års fødselsdag i år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement. Skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
7. Næste bestyrelsesmøde er lørdag d. 18 feb. 2023
8. Generalforsamling afholdes torsdag d. 2. marts 2023


Vi ønsker alle et Rigtigt Godt Nytår.

Hilsen

Bestyrelsen i RMK

 
__________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 15.12.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming og Thomas.


1. Tak til alle der bidrog til en fantastisk julefrokost, stor tak til de mange der sponsorerede gaver til vores lotteri, vi var 84 der deltog og godt 50 præmier så der var næsten til alle. Tak skal der også lyde til dem som hjalp med oprydning og rengøring.
2. Næste års program og kontingent opkrævninger vil ligge i klubben sidst i december tag endelig med til venner og bekendte så sparer vi portoen i januar.
3. Vi har på bestyrelsesmødet d.15.12.22 modtaget i alt 4 henvendelser vedr. stigning på kontingentet på bådpladserne, vi har på baggrund af dette besluttet at gennemføre stigning på kr. 25,- om måneden (kr. 300,- om året) pr. bådplads som varslet, redegørelsen for hvorfor at bestyrelsen har valgt at gøre dette vil komme på generalforsamlingen d. 02 marts 2023
4. .
5. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement. Skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
6. Næste bestyrelsesmøde er i januar 2023
7. Generalforsamling afholdes torsdag d. 2. marts 2023


Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Rigtigt Godt Nytår.

Hilsen

Bestyrelsen i RMK
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde d. 26.11.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming og Thomas.


1. Standerstrygningen gik rigtigt fint, godt 60 var mødt til fællessang og brunch, stor tak skal der lyde til madholdet for rigtigt arrangement.
2. Lørdag d. 3 dec. kl. 12.30 afholdes der JULEFROKOST i klubben; pris 200 kr /person. Vi har i år hyret en lokal slagter til at stå for julefrokosten, derudover har vi lavet aftale med musik ved La Orchestra, drikkevarer til gamle priser og lotteri. Billetterne er nu sat til salg. Husk det er kun for medlemmer.
PS: FÅ PLADSER TILBAGE.
3. Billetsalg til Julefrokost forgår sådan:
A. Send en SMS til Tage (22842607) med angivelse af navn og antal personer.
B. Afvent en bekræftelse på denne SMS retur
C. Indbetal beløbet på klubbens MobilePay: 84287
Da der kun er 80 pladser, er det efter princippet ”først til mølle”.
4. Sponsorgaver til julelotteriet tages imod med kyshånd, grav lidt i gemmerne og se om du / I ikke har et eller andet eller spørg på din arbejdsplads, på forhånd tak.
5. Hvad fremtiden angå ser medlemstallet rigtigt godt ud, men vi har jo oplevet at alting pluslig er blevet meget dyre, det gør at vi bliver nød til at kigge på forskellige prisstigninger i klubben, vi har fra bestyrelsen side sat priserne på drikkevarer i klubben op og derudover varslet en prisstigning på bådpladserne på kr. 300,- fra næste sæson, så en bådplads vil koste kr. 2.000,- om året Vi i bestyrelsen er godt klar over, at i klubbens love er en paragraf som lyder at kontingent fastlægges på generalforsamlingen. Men alt taget i betragtning håber vi på, vi kan gennemføre prisstigningen uden alt for stor utilfredshed hos medlemmerne, da vi ellers kan være bange for at slå et hul i en ellers velfungerende økonomi. Dertil skal det siges, at alt der kommer ind i klubben går til driften og medlemmerne. Hvis der skulle være medlemmer som ikke kan acceptere prisstigningerne opfordrer vi dem til at rette henvendelse til bestyrelsen på mail: rmk1933@live.dk, så vi kan danne os et overblik over hvor mange det drejer sig om og derved tage aktion på dette.
6. Kim Mittrup har valgt at træde ud af bestyrelsen, suppleant Michael Christensen overtager Kim¬¬`s plads.
7. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement. Skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
8. Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 15 dec. kl. 16.00.


 
 
Bestyrelsesmøde d. 29.10.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming og Thomas.
Aktivitets udvalg: Marianne Rasmussen


1. Det går fornuftigt med bådoptagning, der er 14 bådejere der endnu ikke har skrevet sig på til at få deres båd op, FÅ DET NU GJORT! Husk at der ikke må være både i vandet efter 15 nov. Husk al tovværk skal fjernes fra pladsen!
2. Bukkene som bådene står på skal være af en god kvalitet, nye kan købes på telefon 20312393.
3. Reglerne for at få båden på land står på hjemmesiden www.rmk1933.dk
4. Standerstrygning er lørdag d.19 nov. kl. 9.50 i klubben, vi tager vores stander ned og efterfølgende er der BRUNCH i klubben. Mød op til et par gode timer i klubben.
5. Lørdag d. 3 dec. kl. 12.30 afholdes der JULEFROKOST i klubben; Pris 200 kr/pserson. Vi har i år hyret en lokal slagter til at stå for julefrokosten, derudover har vi lavet aftale med musik ved La Orchestra, drikkevarer til gamle priser og lotteri. Billetterne er nu sat til salg,- og husk det er kun for medlemmer.
6. Billetsalg til Julefrokost forgår sådan:
A. Send en sms til Tage (22842607) med angivelse af navn og antal personer.
B. Afvent en bekræftelse på denne sms retur
C. Indbetal beløbet på klubbens MobilePay: 84287
Da der kun er 80 pladser, er det efter princippet ”først til mølle”.
7. Sponsor gaver til julelotteriet tages imod med kyshånd, grav lidt i gemmerne og se om du / I ikke har et eller andet eller spørg på din arbejdsplads, på forhånd tak.
8. Drikkevarerne i klubben er sat op grundet stigende elpriser og prisstigninger generelt.
9. Prisen på bådpladserne vil stige fra kr. 1.700 til kr. 2.000 fra 2023, prisstigningen er grundet at alt mere eller mindre er blevet dyre, men det skal der til siges at vi ikke har haft prisstigninger i klubben i mange år. Kontingent til klubben vl forsat være kr. 200 i 2023.
10. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement. Skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
11. Lige en fra bestyrelsen: Hvis man sidder og hoster lidt over diverse prisstigninger skal man lige huske på at alt der kommer ind i klubben bliver i klubben da alle medlemmer er ulønnet, vi vil forsat være en klub hvor man får meget for pengene og den beslutning om prisstigninger vi har taget kaldes rettidig omhu.
Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 26.11.22 kl. 9.00
 
 
 
Bestyrelsesmøde d. 01.10.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Thomas og Michael.


1. Vi har fået malet festlokalet i klubben og der er blevet monteret dækplader på terrassen. Derudover har vi fået gjort vores traktor klar til optagning af både.
2. Om 14 dage begynder vi og tage både op, der er allerede en del der har skrevet sig på sedlen i gangen i klubben, husk du skal skrive dig på senest en uge før du skal op og at du også skal skrive dig på selvom du selv tager din båd op. Bukkene som bådene står på skal være af en god kvalitet, nye kan købes på telefon 20312393.
3. Reglerne for at få båden på land står på hjemmesiden www.rmk1933.dk
4. Drikkevarerne i klubben er sat op grundet elpriser og prisstigninger generelt.
5. Prisen på bådpladserne vel stige fra kr. 1.700 til kr. 2.000 fra 2023, prisstigningen er grundet at alt mere eller mindre er blevet dyre, men det skal der til siges at vi ikke har haft prisstigninger i klubben i mange år. Kontingent til klubben vel forsat være kr. 200 i 2023.
6. Kommende arrangementer i klubben: Standerstrygning lørdag d. 19 nov. og Julefrokost lørdag d. 3 dec.
7. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement, skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
8. Lige en fra bestyrelsen: Hvis man sidder og hoster lidt over diverse prisstigninger skal man lige huske på at alt der kommer ind i klubben bliver i klubben da alle medlemmer er ulønnet, vi vil forsat være en klub hvor man får meget for pengene og den beslutning om prisstigninger vi har taget kaldes rettidig omhu.


Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 29. oktober kl. 9.00


 
_____________________________
Bestyrelsesmøde d. 10.09.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Thomas og Kim.
Revision: Stener og Minna.
1. Der har været revision, regnskabet er godkendt.
2. Vi har holdt regattafest, fællestur til Kanaløen og fiskekonkurrence, alt blev gennemført dog med få deltagere til fisketuren og til Kanalø turen.
3. Kommende arrangementer i klubben: Standerstrygning lørdag d. 19 nov. og Julefrokost lørdag d. 3 dec.
4. Vi får malet salen i løbet af den næste månedstid, der vel også blive sat dækplader på terrassen.
5. Vi begynder at planlægge at tage både på land sidst på måneden, datoer for hvornår du kan få din båd på land er 15-16 okt. 22-23 okt. 5-6 nov. og 12-13 nov. HUSK at i skal have bukker af god kvalitet, hvis i mangler nye bukke kan de købes i gennem klubben på telefon 20312393.
6. Da indkøb af øl, vand og strøm er blevet en del dyrere har vi valgt at hæve priserne på øl og vand i klubben.
7. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement, skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
__________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 06.08.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Michael og Kim.


1. Klubhuset er blevet isoleret med håb om at vi kan begrænse varmeforbruget i huset fremadrettet.
2. Der har desværre været tyveri fra et par både i begge tilfælde er der stjålet brændstof tanke. Bestyrelsen anbefaler, at man fortøjer både så det bliver så svært som mulig for tyvene at komme ned i dem og lad være med at have noget i bådene som i ikke kan undvære.
3. HUSK vi holder REGGATTA FEST lørdag d. 20. august, vi starter kl. 13.00. Du / I tager selv mad med, der vil være tallerkner og bestik. Klubben ligger terrasse / lokaler til og der vil være levende musik med Trine og Rebold fra kl. 15.00. Hvis man ønsker at grille vil de være klar. Mød talrigt op til en fantastisk dag. Se opslag på www.rmk1933.dk
4. Der vil være fællestur til KANAL ØEN lørdag d. 27.08.22. Vi sejler samlet kl. 10.00 der vil være morgenmad kl. 9.00 i klubben hvis man skriver sig på i gangen i klubben (husk at skrive på hvor mange i er i båden). På Kanal øen vil det være muligt at grille, vi tager kul med.
5. Der vil komme prisstigninger på drikkevarer i klubben fra 1. sep. 2022.
6. Bestyrelsen har gemmengået bådene hvad angår fortøjninger, fender, klubflag / stander, rengøring m.m. det er blevet meget bedre efter bestyrelsens henvendelse først på sommeren, der er stadig nogen få stykker der hænger i bremsen, få det nu ordnet.
7. Kasseren har bemærket at der er folk der kommer i klubben som ikke har betalt kontingent / er medlem, man må gerne være gæst et par gange men kommer man i klubben og bruger vores hus skal man være medlem, det gælder for personer over 18 år.
8. Arne og Tage har haft møde med AP Pension og deres arkitekt i forbindelse med projekt ”Flodbyen” (tidl. Byen til Vandet). Der var en rigtigt god dialog og stor interesse fra deres side omkring vores tiltag med ny bådhus og vores klubs beliggenhed og det endte med at de ville komme med et oplæg på hvordan vi i fællesskab kan komme videre med projektet, vi hører nærmere til slut august.
9. Politiet har holdt razzia på åen vedr. korrekte nummer / betalte nummer og om der var det antal redningsveste der skulle værre i bådene, 1 bådejer fra RMK vil høre fra politiet.
10. Der er Revision lørdag d. 10. oktober kl. 9.00
11. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement, skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
 
Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 10. oktober kl. 9.00

 

___________________________________________
Bestyrelsesmøde d. 18.06.2022

Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Michael og Arne.


1. Vi har haft ”Store Arbejdsdag” i RMK og dejlig at se godt 35 personer mødt op med stor energi. Vi fik lavet det meste på listen, klubben siger tak.
2. Der er besluttet at vi får isoleret klubhuset, vi har fået et tilbud som vi har sagt ok til.
3. Vi holder Sct. Hans, fællestur til Langå samt Regatta Fest i RMK (se opslag i klubben samt på hjemmesiden www.rmk1933.dk
4. Der vil komme prisstigninger på drikkevarer i klubben fra 1. sep. 2022.
5. Husk der skal være stander (klubflag) på båden og korrekte fendere samt at tovværket er iorden, bestyrelsen laver kontrol inden for kort tid og de bådejere der ikke har tingene iorden vil få en henvendelse.
6. Kasseren har bemærket at der er folk der kommer i klubben som ikke har betalt kontingent / er medlem, man må gerne være gæst et par gange men kommer man i klubben og bruger vores hus skal man være medlem, det gælder for personer over 18 år.
7. Arne og Tage har haft møde med AP Pension og deres arkitekt i forbindelse med projekt ”Flodbyen” (tidl. Byen til Vandet). Der var en rigtigt god dialog og stor interesse fra deres side omkring vores tiltag med ny bådhus og vores klubs beliggenhed og det endte med at de ville komme med et oplæg på hvordan vi i fællesskab kan komme videre med projektet, vi høre nærmere til slut august.
8. Der er flere både som har en stand vi ikke kan være bekendt i RMK, få nu gjort noget ved det. Bestyrelsen vil gå bådene og tovværk igennem når alle er kommet i vandet, vi vil derefter kontakte de bådejere som ikke passer deres ting i forhold til klubbens love, (Paragraf 4 stykke 4 og 5)
9. Der er kommet varsel fra Østjyllands Politi/Randers kommune om der vil komme kontrol på alle både der sejler på Gudenåen om de har gyldigt nr/betalt for at sejle på åen. Se det fulde opslag på hjemmesiden.
10. Vi henstiller til, at man ikke smider affald (cigaret skodder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.
11. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement, skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
12. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).


Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 6 aug. kl. 9.00
 
 
_________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 19.05.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Kim og Thomas.


1. Husk vi har ”Store Arbejdsdag” lørdag d. 28. maj, vi mødes kl. 8.00 til fælles morgenbord der serveres kaffe og rundstykker, så deles vi op i grupper og går i gang med dagens opgaver, der er opgaver til alle og ingen er forpligte udover sine evner. Der vil være drikkevarer i løbet af dagen og vi slutter af med grillpølser og hygge kl. 13, mød op til en hyggelig og lær nye folk at kende.
2. Vi har fået bådene i vandet og det er gået fornuftigt, husk der skal være stander (klubflag) på båden og korrekte fendere samt at tovværket er iorden, bestyrelsen laver kontrol inden for kort tid og de bådejere der ikke har tingene iorden vel få en henvendelse.
3. Kasseren har bemærket at der er folk der kommer i klubben som ikke har betalt kontingent / er medlem, man må gerne være gæst et par gange men kommer man i klubben og bruger vores hus skal man være medlem, det gælder for personer over 18 år.
4. Hvis man vil prøve at være vært / kok for fællesspisning en lørdag så send en sms til Tage.
5. Arne og Tage har haft møde med AP Pension og deres arkitekt i forbindelse med projekt ”Flodbyen” (tidl. Byen til Vandet). Der var en rigtigt god dialog og stor interesse fra deres side omkring vores tiltag med ny bådhus og vores klubs beliggenhed og det endte med at de ville komme med et oplæg på hvordan vi i fællesskab kan komme videre med projektet, vi høre nærmere til slut august.
6. Der er flere både som har en stand vi ikke kan være bekendt i RMK, få nu gjort noget ved det. Bestyrelsen vil gå bådene og tovværk igennem når alle er kommet i vandet, vi vil derefter kontakte de bådejere som ikke passer deres ting i forhold til klubbens love, (Paragraf 4 stykke 4 og 5)
7. Indsamling til Hjertestarteren nåede kr. 11.600, der blev trukken lod i klubhuset og Hans Ove Nielsen vandt præmien på et Kroophold.
8. Der er kommet varsel fra Østjyllands Politi/Randers kommune om der vil komme kontrol på alle både der sejler på Gudenåen om de har gyldigt nr/betalt for at sejle på åen. Se det fulde opslag på hjemmesiden.
9. Tage var til sit første møde i GUDENÅKOMITEEN på Silkeborg Rådhus, vi fik taletid som blev brugt på at oplyse Randers Kommune og at det er kritisabelt at man ikke får uddybet og skåren grøde i Gudenåen fra Randers og opefter, vi fik at vide at man arbejder på det.
10. Der er blevet besluttet at vi køber ny / brugt traktor til klubben, vi arbejder stadig på det.
11. Vi henstiller til, at man ikke smider affald (cigaret skodder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.
12. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement, skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
13. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
14. Kommen aktiviteter torsdag d. 23. juni Sct. Hans og 25. juni Fællestur til Langå, se opslag på hjemmesiden og i klubben.


Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 18. juni kl. 9.00


Med Sejler Hilsen Bestyrelsen I RMK
 
______________________________________________
 
Bestyrelsesmøde og Revision d. 27.04.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Kim, Thomas, Michael
Revisor : Stener, Karl Erik og Minna

1. Så fik vi holdt Standerhejsning og sikke da en opbakning, 90 var mødt op til fællessang og brunch, stor tak til madholdet og andre der var med til at gøre det til en dejlig dag.
2. PT stopper fællesspisning den første lørdag i måneden da salen er lejet ud til forskellige arrangementer i maj og indtil sommer, dog vel der være grill lørdag d.14. maj, i hører nærmere.
3. Hvis man vel prøve at være vært / kok for fællesspisning en lørdag så send en sms til Tage.
4. Arne og Tage har haft møde med AP Pension og deres arkitekt i forbindelse med projekt ”Flodbyen” (tidl. Byen til Vandet). Der var en rigtigt god dialog og stor interesse fra deres side omkring vores tiltag med ny bådhus og vores klubs beliggenhed og det endte med at de ville komme med et oplæg på hvordan vi i fællesskab kan komme videre med projektet.
5. Det er nu at i skal skrive jer på til at få båden i vandet. Sedlen hænger i gangen i klubben, HUSK du SKAL skrive dig på selvom du selv sætter båden i vandet, sidste chance for rettidig at skrive dig på er på lørdag d. 30 april hvis du skal bruge Bådsmanden, derefter er det for egen regning. INGEN BÅDE PÅ LAND EFTER d. 15. MAJ.
6. Der er flere både som har en stand vi ikke kan være bekendt i RMK, få nu gjort noget ved det, Bestyrelsen vil gå bådene og tovværk igennem når alle er kommet i vandet, vi vil derefter kontakte de bådejere som ikke passer deres ting i forhold til klubbens love, (Paragraf 4 stykke 4 og 5)
7. Indsamling til Hjertestarteren har pt nået kr. 10.000, -, vi forsætter indsamlingen ind i maj (Mobilepay 84287 skriv ”Hjerte” i kommentar feltet).
8. Der er kommet varsel fra Østjyllands
Politi/Randers kommune om der vil komme kontrol på alle både der sejler på Gudenåen om de har gyldigt nr/betalt for at sejle på åen. Se det fulde opslag på hjemmesiden.
9. Vi søgte sidste år om at få en plads i GUDENÅKOMITEEN, det har man indvilget i fra kommunernes side og vi får en repræsentant der fra 2022 til 2025, Tage deltager og skal møde første gang 5. maj 2022 på Silkeborg Rådhus.
10. Der er blevet besluttet at vi køber ny / brugt traktor til klubben.
11. Vi vil få en hjertestarter monteret ved klubben i maj.
12. Vi henstiller til, at man ikke smider affald (cigaret skodder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.
13. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement, skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regner med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
14. Der har været revision, regnskabet er godkendt.
15. Bestyrelsen henstiller til at de medlemmer som er i tvivl om at man gør alt inden for de rammer klubbens love tillader kontakter bestyrelsen på mail, telefon, postkasse eller møde op på de annoncerede bestyrelsesmøder og komme af med deres tvivl inden man spreder den i klubben, det kan være drænene for en bestyrelse at skulle tage stilling til bagsnakkeri i klubben.
16. Da klubben er vokset meget på de sidste 6 år er det vigtigt at alle i bestyrelsen deltager i det arbejde der gøres og skal gøres fremadrettet, derfor er det vigtigt at alle er deltager uanset om man er bestyrelsesmedlem eller suppleant. Overfor Banken og offentlige myndigheder er det formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer der tegner klubben.
17. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og ryg
te.
18. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
19. Bestyrelsen, Revisorer, Aktivitetsudvalget og Webmaster i RMK tegnes af: Bestyrelsen:
Formand: Tage Hartvig Pedersen
Næstformand: Flemming Krogen Pedersen
Kassere: Birthe Binder
Bestyrelsesmedlem: Thomas Kondrup
Bestyrelsesmedlem: Kim Mittrup
Bestyrelsessuppleant: Arne Lykkebak
Bestyrelsessuppleant: Michael Christensen
Revisorer:
Stener Jensen
Karl Erik Petersen
Revisor suppleant: Minna
Aktivitetsudvalget:
Anette
Lotte
Vinni
Nicolajsen
Webmaster:
Berit Palmer Pedersen


20. Næste Bestyrelsesmøde holdes torsdag d. 19. maj kl.16.00


Med Sejler Hilsen Bestyrelsen I RMK
 
____________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 02.04.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Kim, Arne og Michael

1. Aktivitetsudvalget var med på mødet, vi fik planlagt Standerhejsning (lørdag d.16. april) og der var ønsker om indkøb af forskellige småting til køkkenet. Samtidig blev det aftalt at fællesspisning (den første lørdag i måneden) er KL.12 for eftertiden.
2. Hvis man vel prøve at være vært / kok for fællesspisning en lørdag så send en sms til Tage.
3. Vi har desværre haft indbrud / hærværk på nogen både fra slæbestedet mod Randers Bro, vi opfordrer til at man ikke har noget i bådene man ikke kan undvære, og at man låse stiger og badestiger på bådene fast derudover er det en dårlig ide at lave hul i hækken fra parkeringspladsen og ned mod bådene.
4. Det er nu at i skal skrive jer på til at få båden i vandet. Sedlen hænger i gangen i klubben, HUSK du SKAL skrive dig på selvom du selv sætter båden i vandet, vi starter på lørdag / søndag 9.-10. april. (se listen hvornår du kan komme i vandet i gangen i klubben).
5. Der er kommet varsel fra Østjyllands Politi/Randers kommune om der vil komme kontrol på alle både der sejler på Gudenåen om de har gyldigt nr/betalt for at sejle på åen. Se det fulde opslag på hjemmesiden.
6. De 3 nye i bestyrelsen var alle velforberedte med masser af ideer og nye tiltag, så vi ser frem til et spændende år og forsat udvikling af klubben.
7. Vi søgte sidste år om at få en plads i GUDENÅKOMITEEN, det har man indvilget i fra kommunernes side og vi får en repræsentant der fra 2022 til 2025, Tage deltager og skal møde første gang 5. maj 2022.
8. Der er blevet besluttet at vi køber ny / brugt traktor til klubben.
9. Arne og Michael er koblet på projekt ny hal og vedligehold af broerne.
10. Vi vil få en hjertestarter monteret ved klubben i år.
11. Vi henstiller til, at man ikke smider affald (cigaret skodder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.
12. Da vi har 90 års fødselsdag næste år er vi gået i gang med at brainstorme dette arrangement, skulle der sidde nogen med en god ide så kom med den, vi regne med at fødselsdagen skal holdes om sommeren.
13. Der vel være revision i forbindelse med næste Bestyrelsesmøde.
14. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
15. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
16. Næste Bestyrelsesmøde holdes torsdag d. 28. april kl.16.00
Med Sejler Hilsen Bestyrelsen I RMK
 
 
__________________________________
 
Bestyrelsesmøde d. 05.03.2022
Deltagere: Birthe, Tage, Flemming, Kim, Thomas, Arne og Michael


1. Der blev afholdt Generalforsamling torsdag d. 3 marts, godt 60 personer var mødt op og det forgik i god ro og orden, aktivitets udvalget havde sørget for gule ærter med tilbehør, stor tak til dem.
2. Formandens beretning og referat af Generalforsamlingen er på hjemmesiden www.rmk1933.dk
3. Der var valg til bestyrelsen i RMK, 3 nye bådejere blev valgt, hhv. Kim Mittrup, Michael Christensen og Arne Lykkebak.
4. Der påbegyndes pælearbejde på broerne i uge 10.
5. Det er nu muligt at skrive jer på til at få båden i vandet, sedlen hænger i gangen i klubben, HUSK du SKAL skriv dig på selvom du selv sætter båden i vandet.
6. Der er blevet besluttet at vi køber ny / brugt traktor til klubben.
7. Næste års Generalforsamling afholdes torsdag d. 02.03.2023 kl.18.30 i RMK.
8. Vi er kommet et skridt videre mht. projekt ny hal. Projektet er gået videre fra Kultur & Fritid og Planstyrelsen, som har anbefalet at vi søger byggetilladelse. Dette er nu sat i gang, og i hører nærmere.
9. Vi vil få en hjertestarter monteret ved klubben i det nye år.
10. Vi henstiller til, at man ikke smider affald (cigaret skodder, kapsler, dåser m.m.) andet end i skraldespandene og ryd op efter jer når i bruger klubben og vores udenoms arealer.
11. Vi henstiller til, at man tænker sig om når man ligger foto, tekst m.v. ud på Facebook fra RMK, det må være i alles interesse at værne om klubbens ry og rygte.
12. Der er kommet nye klubstander (flag til båden) og frihavnsmærker. De kan købes ved bestyrelsens medlemmer for 50 kr / stk (flag gratis for nye medlemmer).
13. Næste Bestyrelsesmøde holdes lørdag d. 02.04.22 kl. 9.00

Med Sejler Hilsen
Bestyrelsen I RMK
 
__________________________________________________
 
RMK Generalforsamling d. 3. marts 2022


Dagsorden Referat
1. Valg af dirigent/referent
Dirigent: Bremer
Referent: Berit Pedersen
Antal deltagere: ca 60 (incl. 30 bådejere)
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning

Vi vil gerne starte med at holde 1 min. stilhed for Lars Kvist, Per Salling, Sten Madsen og Per Arm Sørensen
2021 har på mange måder været i Coronaens tegn, men vi har i RMK været gode til at takle den udfordring, så at vi er kommet igennem på en måde som vi alle kan være stolte af.
Vi har formået at holde fast i medlemmer både aktive med båd og aktive uden båd.
Driften af klubben har været på et niveau som er flot Corona taget i betragtning.
Vi har afholdt de fleste planlagte arrangementer i 2021, her skal nævnes Langåtur, fiskekonkurrencer, Regattafest, julefrokost standerhejsning / standerstrygning og flere fællesspisnings-arrangementer og alt det ville ikke kunne lade sig gøre hvis vi ikke havde aktivitetsudvalget og andre medlemmer som går forset når der skal laves noget i klubben, stor tak til dem.
Vi har fortaget investeringer i RMK i perioden 2021 /22 såsom ny opvaskemaskine, ny luft til luft varmepumpe, maling af døre /vinduer både udvendig og indvendig samt maling af klubstue og toiletter, plus almindelig vedligehold.
Der har været lidt misforståelse vedr. medlemskaber i klubben, reglen er at alle som har deres gang i klubben og deltager i de arrangementer som klubben holder i klubben, skal være medlem, børn og unge under 18 år er undtaget.
OPRÅB, nu er det vigtigt at i hører efter.
Vi har lige haft indbrud i vores skure igen, igen. Jeg kontakter 7 bådejere for at fortælle dem at deres skur har haft indbrud og at det er en god ide at få kigget til deres skur. Klubben bestiller en tømrer som skal udbedre de skader som er sket (klubben betaler). Da han er færdig, skriver jeg igen ud og beder dem komme og sætte en lås på af en fornuftig kvalitet. 6 af de 7 bådejere kommer ikke og en bådejer sætter en billig lås på fra Harald Nyborg og så er den ikke længere. Klubben har brugt over kr. 2.000 og en masse tid på dette, det er for dårligt. Nu har vi sat 7 låse i som klubben har købt og hvis man vel have sit skur tilbage så laver man en aftale med mig.
Når vi så er i gang bliver vi også nødt til at nævne at for mange både har et look vi ikke kan være bekendt, det er bl.a. blevet kommenteret på Facebook når der er fotos fra bådklubben i aviser m.m., vi snakker kalecher, tovværk og rengøring, så få nu rettet op på det.
Hvad angår fremtiden i klubben?
Vi går pt og venter på byggetilladelse fra Randers Kommune hvad angår projekt ny hal, Kultur og Fritid og Planstyrelsen har givet tommel op og det sidste nye som er kommet er at der er givet dispensation for naturbeskyttelsesloven og at vi får tildelt 300 m2 grund som ikke i dag er registret til klubben, når vi har fået byggetilladelsen kan vi komme videre hvad angår pris, hvordan og hvornår, i vil høre nærmere.
Etablering af hjertestarter vil starte i april, der vil være en form for egenbetaling / indsamling hvorom i vil høre nærmere. (Kim er tovholder).
Renovering af brodækket: I sommeren 2021 blev der aftalt med havnen og havnens tømrer, at der skulle nyt brodække og skiftes pæle fra slæbestedet mod Sønderbro. Vi har flere gange rykket for at få et starttidspunkt på arbejdet. Det lykkes i sidste uge at få noget på skrift fra Havnen og tømreren, det viste sig at han ikke havde tid før til næste vinter. Det har selvsagt givet anledning til stor diskussion med Havnen, hvor om det er den rigtige samarbejdspartner de har til at vedligeholde broer m.v.
Havnen har i dag henvendt sig og konklusionen er at man vel prøve at få en pris fra en anden tømrer og at de i næste uge vel lave pælearbejde lavet af entreprenør Henrik Hansen, det skulle være klar til at vi sætter båd i vandet.
Vedr. Kanaløen: Der vil blive strammet op på øen hvad angår vedligehold og rengøring af toiletter m.m. Havnen overtager ansvaret og der vil blive opsat informationsskilte hvor der bl.a. vil være et sms-nr. på hvor man kan sende foto og tekst til Havnen når ting der ude der ikke er ok.
Hvad angår os der er tilbage af den gamle bestyrelse, glæder vi os til lidt frisk blod! De kompetencer vi pt mangler er 2 personer med håndværker indsigt og 1 person med edb-kendskab på brugerniveau, og det skal dertil siges at om man ønsker at være bestyrelse medlem eller suppleant vel der være opgaver til alle.
Det skal også nævnes, at selv om man ikke er i bestyrelsen eller aktivitetsudvalget må man gerne påtage sig opgaver i klubben. Det er der nogen der i dag allerede gør, men der må da gerne komme flere.
Det skal også nævnes at vi næste år har vi 90 års jubilæum, vi er modtagelig få gode ide til aggecementer.
Vores øl og sodavands mand ”lillebror” er blevet dårligt gående og har måtte stoppe med arbejdet med at fylde op m.m. Torben (gammel næstformand) har tilbudt at tage over og det er vi glade for.
Til sidst vil jeg bede jer om at rejse jer op og give Torben en hånd for hans stor arbejde for klubben i mange år.

Det var ordene, så vil jeg overgive formandens beretning til Generalforsamlingen.

Beretningen er godkendt på generalforsamling.
3. Regnskab/kasserens beretning
Vores kasserer, Birthe, fremlagde regnskabsberetning som viste et overskud.
Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen
4. Fastsættelse af kontingent
Der kommer ingen stigning på kontingentet for det kommende år.
5. Valg til bestyrelsen
a. Kasser Birthe Binder, modtager genvalg
Forretningsudvalgsmøde d. 05.12.16
 
Deltagere: Flemming K, Tage P, Torben C, Per S, Leif P, Mogens L
Fraværende: Fritz
 
1. Regnskab er der stadig lidt støj omkring, Mogens arbejder med det og er fortrøstningsfuld. Flemming har kontakt i Danske Bank, hvor der arbejdes på at få skrevet faktura / girokort ud til klubbens medlemmer.
 
2. Der er lavet aftale med rengøring, så den høje standart vi har opnået med det nye hold forsætter også i 2017.

3. Vedr. tovværk, det er lykkes at få nogen til at fjerne deres tovværk, så vi giver lige resten en uge mere. Hvis det ikke er på plads d. 15.12.17 med de sidste vil de som ikke har fjernet deres tovværk modtage en regning på kr. 250,00. FÅ DET NU GJORT!!!!!!!!!!

4. Hvis man har ting til at stå i ”BUKKEGÅRDEN” som man ønsker at beholde, skal man få skrevet navn på da der vil blive ryddet kraftigt op.

5. Der er styr på julefrokosten husk det er på lørdag d. 10 dec. Kl. 12.30. På forhånd tak til alle der har valgt at give en hånd med maden samt oprydning efter julefrokosten. Vi ser frem til en festlig eftermiddag.

6. To ældre medlemmer har henvendt sig i klubben for at få udbetalt kr. 100,- pr. nøgle, de vil få udbetalt pengene og alle der har en nøgle som de ikke bruger vil kunne få udbetalt kr. 100,- indtil d. 01.01.17. Derefter skal man komme med en kvittering på, at man har betalt for nøglen eller være opført i nøglebogen for at få penge tilbage.

7. Vedr. medlem Lone Lisselotte Gudmann, hun har på nuværende tidspunkt kommet med utrolig mange indlæg på hjemmeside, Facebook, alle forretningsudvalgets private telefoner og private e-mail konti. Indtaling af beskeder (mange) om natten i et toneleje som ikke er normalt, det må stoppe nu. Vi har forsøgt at forklare hende hvilke vilkår der er for en evt. erstatning fra Blå Bro, og at det ene og alene drejer sig om et udslip af sand fra den Blå Bro d. 12 sep. hvor flere af klubbens medlemmer og entreprenøren på Broen gennemgik alle bådene for at se hvilke både der den dag blev berørt af dette ene udslip. Hvad hun ellers har haft af ubehag ved at have sin båd i RMK kan vi ikke hjælpe hende med, da vi ikke har fået en henvendelse fra hende før at hun opdager, at der var penge et sted (i november). Vi har bedt hende om at stille i klubben for, at hun b.la. kunne se opslag m.v. men det har hun ikke ønsket. Forretningsudvalget betragter hermed sagen som afsluttet.

8. Der er forretningsudvalgsmøde igen mandag d. 12. dec. Kl. 18.30, har man et emne man ønsker taget op, er man velkommen til at smide et brev i postkassen i klubben.

Med sejlerhilsen
Forretningsudvalget
 
 
Forretningsudvalgsmøde d. 28.11.16

Deltager: Mogens Leth, Leif Petersen, Per Ahm, Flemming, Tage, Torben.

Fraværende: Frits

1. Der er blevet afregnet m.v. med Leif Andersen. Forretningsudvalget takker Leif for hans store indsats for Randers Motorbådsklub.

2. Der blev fordelt opgaver i klubben.

3. Mogens Leth vil så hvidt mulig hjælpe os i den udstrækning han har tid.

4. Ansvar:
- Rengøring: Torben og Flemming

- Bank og regnskab: Flemming og Mogens

- Fakturering: Flemming og Mogens

- Hjemmeside / Opslag i klubben: Berit og Tage

- Udlejning af sal: Tage og Flemming

- Kontakt til Ole Kastrup THOR: Per Ahm

- Øl automat: Per og Lillebror

- Medlemskab og Bådplads / bådskur: Torben og Tage

- Vedligehold af klubhus / udenoms områder: Alle

- Fester og arrangementer: Alle

- Kontakt til offentlige myndigheder og andre klubber m.v.: Torben og Tage.

- Sekretær: Tage

Der kan være ting som ikke er nævnt her men alle byder godt ind og alle hjælper alle.

Vi vil i starten holde hyppigere møder, så vi hele tiden er på forkant med tingene og så alle er informeret om hvad der forgår.

Dette er planen indtil Generalforsamlingen i marts 2017, hvor vi vel aflevere en klub i balance med sig selv. Vi håber at der vil være arbejdsro og godt humør / positivitet fremadrettet.      

 
5. Der vil blive syn på broerne / bådpladser mandag d. 5 dec.
Er der tovværk (indhalertov, fortøjninger m.v.) vel det blive fjernet på pladsen lejers regning.          Kr. 500,- pr. plads. Så få det nu fjernet, bed evt. om hjælp i klubben.

6. Julefrokost d. 10.12.16 vi er efterhånden budget godt op ca. 80 personer.
Madplan:

Bodil og Minna laver høns i tarteletter og pålæg.

Lars Amorsen æg og rejer

Berit karrysalat

Marianne risalamande

Leif Færing står for borddækning og han vil meget gerne ha hjælp så byd gerne ind.

Karl Erik laver frikadeller

Flemming søger for at købe ribbensteg, hvid og røde sild, leverpostej, sylte, medister.

Mad Bent laver hjemmelavet stegte sild og grønlangkål.

Tage søger for tilbehør og hjælp i køkkenet til madlavning samme med bl.a. Flemming.

Frits søger for afregning når folk kommer og er behjælpelig med det han kan nå.

Tage har kontakt med musik og står for amerikansk lotteri.

Er der noget vi har glemt så byd gerne ind.

Vi har en til at stå i baren og håber på at der er ”frivillige” der vil hjælpe med at få båret tallerkner, fade m.m. tilbage i køkkenet når vi har spist og få vasket op (vi hører gerne).

Skulle der være nogen der vil byde ind med et alle andet eller bage en kage eller hvad ved vi, så høre vi gerne.

Vigtigst af alt kom med godt humør.

 

Med sejlerhilsen

Forretningsudvalget

 

             

 

 

 

 

 

 

 
Referat af forretnings udvalgs møde d. 21. november 2016
Deltagere: Leif Andersen Leif Petersen (Færingen) Torben Christensen Flemming Krogen Tage Pedersen Fritz – fraværende Per/Kylle – fraværende
 
1. Danske Bank Der blev diskuteret Danske Bank.
 
2. Nye revisorer i klubben To af klubbens medlemmer, Mogens Leth og Karl Erik Petersen har meldt sig som revisorer for klubbens regnskab. Leif Andersen fandt det godt at to af klubbens medlemmer har meldt sig som revisorer. Vi kan fra forretningsudvalgets side kun opfordre til at de involverede parter tager kontakt til hinanden hurtigst muligt og aftaler en revision af alle bilag/konti.
 
På forretningsudvalgets vegne Tage Pedersen
 
Bestyrelsesmøde 7.dec 2016 kl 19:00
 
Møde sted: lokal i RMK Til mødet var:
 
Form. Leif Andersen, Næst form. Tage H. Pedersen, Flemming K. Pedersen, Torben Christensen og Leif Petersen.
 
Dagsorden:
 
1)Få alt på plads og afslutte ”danske bank”
AD1: Form. Leif fik til arb. at afslut samarbejde med Den danske Bank
 
2) I forbindelse med reparation af den blå bro, blev bådene svinet til og i denne forbindelse fik bådejerne en erstatning af entreprenøren.
 
AD2: Næstform. Tage tog sig af dette arb og fik rejst en erstatning for båreejerne på i alt 23000kr.
 
Den dag uheldet var ude og det blev opdaget at bådene var svinet til, tog Tage sammen med flere fra klubben en tur ned ad bådepladserne for at se og registrere hvem der lå i pladserne den dag. Ud fra det blev der lavet en plan om hvordan hver enkelt bådeejer får en erstatning. Tage har lavet en plan. Som et flere tal af bestyrelsen godkendte.
Formanden Leif var ikke enig og mente at de 23000 kr skulle fordeles ligeligt mellem de berørte bådejere så alle fik det samme i erstatning.
 
3) Standerstrygning
 
AD3: Torben ville tage sig af det og få det til at blive en god dag for os medlemmerne.
 
4)Julefrokost.
 
AD4: Næstform. Tage fik til job at holde øje og koordinere med dem, der frivilligt har meldt sig til at være med for at hygge om gæsterne.
 
På bestyrelsens vejne Leif Pedersen
 
Bestyrelses møde d. 3. oktober
 
Den nye bestyrelse stak hovederne sammen og blev enige om, at det vigtigste var at få styr på de 2 banker.
 
Derudover aftalte vi en bedre fordeling af klubarbejdet som skulle deles mellem de 6 bestyrelses medlemmer.
 
Julefrokosten og Standerstrygning er de næste vigtige opgaver vi skal i gang med.
 
Godt møde hvor vi alle var enige om arbejdsgangen frem til d. 1. 3. 2017
 
Kammeratlig hilsen Leif
 
____________________________________________
Bestyrelses møde 1–08 2016
  
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Klubben har købt en fin ny gas grill, og den syntes vi da skal indvies dette vil ske 20-08-2016 på terassen, der kommer snart en seddel op med mere info.
 
2. Der vil blive afholdt arbejdes weekend den 010-09-20 der vil komme seddel op på tavlen så de der har lyst til at bidrage med et par timer kan skrive sig på det plejer at være meget hyggeligt, så kom BAR DO, det kunne nu værre rart at se nogle nye ansigter.
 
3. Så er der blevet ryddet op på værkstedet, denne ære tilskriver jeg Anders, og måske flere, vi takker mange gange på klubbens vegne.
 
4. Der skal strammes voldsomt op på den måde bådene ligger på, nogen med alt for lange og slap tovværk, andre mangler helt eller delvis fender, det er simpelt ikke i orden, Leif har været rundt og har fundet dem som ikke ligger rigtigt, de vil få en hilsen fra klubben, i første omgang en løftet pegefinger, og besked på at få det bragt i orden, hvis dette ikke hjælper får de endnu en hilsen sammen med et girokort, og såfremt det er de samme der gang på gang skal have en hilsen, må vi overveje om det er medlemmer der ønsker at værre i klubben.
 
På bestyrelsens vegne.
Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde 13 – 06 – 2016
 
 
Tilstede. Leif, Tage, Fleming, og undertegnede.
 
1. Sankt Hans tilrettelagt. Der vil værre mulighed for at grille medbragt kød, grillen vil være klar ca. kl. 18:00, kom og vær med, tag eventuelt en ven eller 2 med så vi kan få et par hyggelige timer, og der vil selvfølgelig være bål senere, og lur mig om ikke også vores ærede forman kunne finde på og holde en lille tale.
 
2. Langelinie festen har været oppe at vende, der kommer opslag på tavlen. 3. For dem der gerne vil bruge mere strøm end lige til håndværktøj og batteri opladning, er der nu mulighed for at sætte en bimåler op for egen regning, bimåleren skal være af en type som ikke kan nul stilles, og skal godkendes af formanden, eller et andet bestyrelses medlem, der skal aflæses og afregnes når bådene kommer på land, eller ved udmelding af kluppen, det vil ind til videre komme til at koste 3 kr. pr. kwh.
For mere info. Kontakt formanden.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 2-05-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Arbejdes weekend tilrettelagt, der vil blive indkaldt til fældes arbejde lørdag den 21-05-2016 kl. 08:00. Der vil blive hængt opslag op på opslagstavlen hvor man kan til melde sig, hvis man skulle have lyst til et par hyggelige timer sammen med andre klub medlemmer, vi starter kl. 8 med en let brunch.
Efter endt arbejde er grillen tændt, klubben byder på grillpølser og en lille ting eller 2 til halsen.
 
2. Husk at bådene skal værre i vandet, eller væk fra græsplænen seneste den 15-05, ellers kan klubben inkasser en bod på 500 kr.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelses møde den 4-04-2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, og undertegnede.
 
1. Gennemgang af kontingent betalinger såvel aktive som passive, der er desværre nogle som hænger lidt i bremsen, og bare lige for en god ordens skyld, hvis man er aktiv medlem og ikke har betalt kontingent kan man ikke få sin båd i vandet, og er båden ikke i vandet senest 15-05 vanker der en bod på 500 kr.
 
2. Der bliver indkaldt til fælles arbejde den 21-05-2016, der vil blive sat opslag op i gangen hvor på man kan skrive hvis man har noget man syntes der mangler at blive lavet, så vil det blive taget op i bestyrelsen, lige ledes kan man skrive sig på hvis man ønsker at deltage i fælles arbejde.
 
3. De sidste detaljer til stander hejsning er på plads, så det forhåbentlig bliver en hyggelig formiddag.
 
På Bestyrelsens vegne Fritz Andersen.
 
Ps. Dette står for egen regning. Et lille suk, vil i ikke nok låse jeres stiger fast til båden, eller jeres bukker, det er da alt for let for ubudne gæster at tage en stige og kravle op i bådene, tænk i det mindste på os andre der ikke ønsker gæster i båden når vi ikke er der.
 
------------------------------------------
Bestyrelsesmøde 07-03-16
Tilstede er Leif, Per, Flemming, Tage og undertegnede.
 
1. En snak om forårets kommen, hvad der skal laves, ryddes op i bukke gården, og så videre, hvis der er nogen der har noget i bukkegården som de ønsker at beholde, så vil det være en rigtig god ide at skrive navn og medlems nr. endvidere en snak om den nye øl automat.
 
2. Lørdag den 09-04 2016 kl. 10 er der standerhejsning, men da vi nu mangler mad Bent til at trylle noget mad frem er vi lidt i vildrede med hvad der kommer til at ske, så hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med køkkenet, eller bare hjælpe til så ret henvendelse til Leif, vi mangler jo i den grad en der tør overtage det Bent stod for, hvis du har en god ide hørere vi også gerne fra dig.
 
3. Der kommer meget snart opslag op om isætning af både, vær nu sød og skriv jer på i god tid så Anders kan planlægge der efter, og husk hvis du vil være sikker på ikke at få en hilsen fra bestyrelsen ( 500 kr. ) så skal båden være i vandet eller i hvert fald væk fra græsplænen senest den 15 Maj
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
------------------------------------------
General forsamling 04-03-16
 
Dette år startede som vanligt med 2 minutters stilhed for de medlemmer der ikke er her mere, i år var det desværre hele 7 medlemmer der var gået bort.
 
Så skulle der vælges ordstyrer til det formål blev Mogens post valgt, derefter kom formandens beretning, denne beretning handlede fortrinsvis om klubbens noget dalende økonomi.
Derefter fulgte forskellige menings udvekslinger blandt andet havde formanden for Langå båd klub et par kommentarer med på vejen, det blev en noget anderledes generalforsamling da den gamle bestyrelse bad om at få et halv år ekstra før der skulle vælges nye medlemmer, for at få rettet op på økonomien, blandt andet med tiltag som for eksempel en øl automat i stedet for det gamle ta selv system, efter en times tid var de ting på plads, og det var tid til rygepause, derefter læste formanden nogle nøgletal op, hvor galt det står til med økonomien, og hvor dandet kan komme til at se ud.
 
Desværre måtte vi sige farvel til madBent, som efter lang tids tro tjeneste takker af, der er ikke fundet nogen afløser og det vil helt sikkert blive svært at finde en som vil og kan leve op til Bent`s mad trylleri, dog har Jonny meldt sig som assistent til fest udvalget.
 
Tidth og Minna takker også af som revisor og revisor suppleant, dog har de lovet at blive på posten i 14 dage til det færdige regnskab er forlagt og godkendt, Minna bliver til den 01-10-16. Der blev drøftet en del økonomi, blandt andet pris stinger på vand pladser, og et enkelt passiv medlem ( Bentner ) foreslog at sætte kontingentet for passive medlemmer op med 100 kr.
 
Hele aftenen var lidt rodet, der blev sprunget i dagsordnerne og så videre, men alt i alt forløb den uden de helt store problemer, og sluttede som sædvanlig af med en gang gule ærter i topklasse.
 
På bestyrelsens vegne. Fritz Andersen.
 
Bestyrelsen - Formand
Telefon: 40223264
 
 
Bestyrels møde mandag d. 1. februar 2016
 
Tilstede er Leif, Tage, Flemming, Uffe, og undertegnede. Per mangler.
 
1. Det meste af mødet blev brugt på at snakke om hvad der skal ske 2016, Arrangementer, økonomi, og så videre, der blev ikke truffet nogen beslutninger, ud over vi skal mødes igen mandag den 15-2-2016 for at få de sidste ting omkring generalforsamlingen på plads.
 
På bestyrelsens vegne Fritz Andersen.