Referat fra bestyrelsesmøde 06.06.21
______________________________
 
Der er 4 joller (se foto på hjemmesiden) som klubben ikke har kendskab til, hvis de ikke er mærket op med navn, telefonnr og bådpladsnr. d. 1 juni 2021 vil de blive solgt og pengene overgivet til klubben. Det samme gælder bådtrailer.
 
 
_________________________________________________________
 

Generalforsamling - Torsdag d. 17. Juni 2021 kl. 19.00


Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Regnskab / kasserens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
Formand Tage H. Pedersen, ønsker genvalg.
Bestyrelsesmedlem Flemming Krogen Pedersen, ønsker genvalg.
Bestyrelsessuppleant Thomas Kondrup, ønsker genvalg.
6. Valg af revisor Gunner Fuglsø, ønsker ikke genvalg.
7. Valg til aktivitetsudvalg, 2 stk.
8. Halbyggeri – vi stemmer om at processen for at søge om tilladelse til bygning af ny hal kan sættes i gang.
9. Indkommen forslag (skal være Bestyrelsen i hænde senest torsdag d.3 juni.)
10. Eventuelt.
 
 
Vigtig info: Love for Randers Motorbådsklub:
 
§ 9: Pligten til at modtage valg: Intet aktiv medlem kan, for så vidt hans evner og helbred tillader det, undslå sig ved at modtage valg til bestyrelsen eller revisionen, dog kan de kræve sig fritaget i en valg periode, hvis de har virket i den forudgående.
§ 6 stk.1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kassere samt 2 bestyrelse- medlemmer, der alle skal være aktive, dvs. bådejere. Dog kan bestyrelsen med generalforsamlingens samtykke dispensere herfra, hvis der ikke findes kvalificerede emner blandt aktive medlemmer.
 
§ 4 stk. 16. Medlemmer har selv pligt til at sørge for rettidig indbetaling af de til klubbens forfalden beløb. Kommer et medlem i restance ud over 1 måned, og såfremt vedkommende ikke har rettet henvendelse til bestyrelsen, kan han slettes uden varsel, og bestyrelsen har ret til at holde klubben skadeløs ved at gøre udlæg i medlemmets båd. Endvidere kan et medlem, som udviser unfair optræden, såvel udadtil som indadtil, samt skader klubbens renomme` og omdømme, bortvises.
 
Der vil være spisning efter generalforsamlingen.
 
Kontingent skal være betalt for at kunne deltage på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 
 
 
________________________________________________________
 
Tak til alle der deltog i Store Arbejdsdag. Der var godt 35 fremmødte medlemmer, som fik en del opgaver fra hånden og som fik hygget sammen.
 
 
 
Der er nu kommet klubflag (standere) til bådene, derudover er der kommet Frihavnsmærker.
Der er gratis flag til alle nye sejlere.
Frihavnsmærker og Flag koster kr. 50 pr. stk.
De købes ved bestyrelsesmedlemmerne.
Der kan betales enten kontant/Mobilpay til klubben.
 
Klub Flag er obligatorisk på alle både.
 
__________________________________
 
Frihavnsordningen - hvad er det???
 
I kan finde oplysningerne på www.frihavne.dk-
Der kan man bl.a. finde alle de havne som er tilknyttet frihavnsordningen.
Som udgangspunkt er det gratis at ligge i en Frihavn i op til 3 døgn. Se listen på www.frihavn.dk.
________________________
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________________
 
Havets søvejsregler for fritidssejlere
Online begivenhed.
 
______________________________________
 
Tak til alle dem som gav en hånd med til at klargøre bukkegården. Det ser rigtigt godt ud!!
 
 
_____________________________________________________________
 
Husk at mærke din bådtrailer / båd med navn og bådplads nr. Alt der ikke er mærket op d.1 juni bliver fjernet.
 
 
______________________________________
 
 
 
Leje af festsal gælder kun for medlemmer.

For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 ________________________________________________________
Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….:   84287
Mail…………….:  rmk1933@live.dk
Hjemmeside..:  www.rmk1933.dk
Tel. Formand
Tage Pedersen: 22842607
 
 
____________________________________________________________
 

Vil du vide mere om kommunens visioner for Flodbyen Randers: www.flodbyenranders.dk - her ligger der også et link til en video.

_____________________________________
 
 
 
Vi opfordrer på klubbens vegne til at man passer godt på sig selv og hinanden!

Vis omtanke og respekt!
 
__________________________________________________________
Vinderen fra Årets Aborre konkurrence blev Herman.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________
 
 
Der var god opbakning til RMK Knob dag i klubbens hyggelige lokaler.
Alle var dybt koncenterede og vi takker medlemmer som viste vejen for deres indsats samt Marianne for tarteletter.
_____________________________________________________________
 
 
___________________________
  

Der er program lagt ind for 2021 incl. udlejede dage for festsalen.

 
 

Aftenstemning ved RMK 2020

 
____________________________________________________________
 

Aften og morgenstemning ved Gudenåen /Randers Havn

 
   
Ovenfor smukke billeder er venligst udlånt af fotograf PRJ.
Flere af hans smukke billeder ses under Faneblad "Gudenå"
 

ØSTJYLLANDS POLITI
 
Reglement for sejlads

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft ud for kysstrækningen i Østjyllands Politikreds (udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen §14, stk. 3)
§ 1 Dette reglement gælder for sejlads ud for kyststrækninger i Østjyllands Politikreds for brætsejlads med og uden motorkraft og sejlads med motorbåde, som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, havnereglement eller lignende.
Stk. 2 Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsfomål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

§2 Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.
Stk. 2 Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

§3 Sejlads med motorbåde og sejlads med bræt inden for 300 meter zonen skal ske på følgende betingelser:
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende og
- Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2 Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed , at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

§4 Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinien. Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.
Stk.2 Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 8 år og derover til udkig for og agter. Den ene af de to personer kan være føreren.

§5 Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

§ Dette reglement træder i 1.juli 2019
 ____________________________________________
 
 

_________________________________________________________

Ønsker du at have fri adgang til din klub og er du medlem, så kontakt en fra bestyrelsen og bestil din nøglebrik.

Pris 100 kr

 ____________________________________________________

 
Medlem med ny båd???
Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

___________________________________  
 

     
 
 

 

 

Google Map: RMK 1933