Referat fra bestyrelsesmøde 16.05.20
 
_____________________________
 
Corona

Med henvisning til sundhedsmyndighedernes skærpede krav omkring brydning af smittekæder, lukkes klubhuset nu ned indtil myndighederne tillader forsamlinger igen.

Det vil fortsat være muligt at benytte sin nøglebrik til at komme ind i forgangen og benytte vores toiletfaciliteter. Blot husk at låse efter jer.
 
Der er strøm og lukket op for vandet ude på broerne, skulle i få lyst til at gå i gang med jeres både. I kan selvfølgelig også fortsat skrive jer på listen til at få bådene sat i, den hænger i forgangen.

Hvordan skal vi forholde os med henblik på at beskytte os selv, hinanden og klubben mod evt. Corona / COVID-19 virus i den kommende tid.

 
 
 
Vi opfordrer på klubbens vegne til at man passer godt på sig selv og hinanden!
Vis omtanke og respekt!
_________________________________________________________
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________
 
____________________________________________________________
 
 
 __________________________________________________________
 
 
Der var god opbakning til RMK Knob dag i klubbens hyggelige lokaler.
Alle var dybt koncenterede og vi takker medlemmer som viste vejen for deres indsats samt Marianne for tarteletter.
______________________________________________________________
 
 
 
 

____________________
  
 
----------------------------------------------------------
 
Standerstrygningen var en stor succes med næsten 80 deltagere til  brunch. Vi takker alle der var en del af at gøre denne dag til en succes!
 
__________________________________________________________
 
Lørdags fællesspisning fortsætter i 2020.


Næste gang 4. April 2020
kl. 12.00
 __________________________________________________________
Der var fin opbakning med 12 både og ca 25 deltagere til årets sidste fiske konkurrence, som blev vundet af Tiedt. Vi ønsker tillykke!
Arrangementet blev afsluttet med grilpølser.
 
______________________
 

Der er program lagt ind for resten af 2019/2020 incl. udlejede dage for festsalen.

 
___________________________________________________________
 
Link til Surstrømnings video RMK 2019

 

Med RMK i høj sø :)

(video link)
__________________________________________________________________________
 

ØSTJYLLANDS POLITI
 
Reglement for sejlads

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft ud for kysstrækningen i Østjyllands Politikreds (udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen §14, stk. 3)
§ 1 Dette reglement gælder for sejlads ud for kyststrækninger i Østjyllands Politikreds for brætsejlads med og uden motorkraft og sejlads med motorbåde, som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, havnereglement eller lignende.
Stk. 2 Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsfomål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

§2 Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.
Stk. 2 Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

§3 Sejlads med motorbåde og sejlads med bræt inden for 300 meter zonen skal ske på følgende betingelser:
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende og
- Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2 Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed , at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

§4 Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinien. Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.
Stk.2 Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 8 år og derover til udkig for og agter. Den ene af de to personer kan være føreren.

§5 Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

§ Dette reglement træder i 1.juli 2019
 ____________________________________________
 
___________________
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
____________________________________________________________
Randers og RMK havde besøg af tilsejlende teater trup som havde brug for en hjælpende hånd
 
 
 
 
__________________________________________________
 
For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 
___________________________________________________________________
 
 

_________________________________________________________

Fra nu af er det kun ved brug af nøglebrik at man kan komme ind i klubhuset!Der kan ikke længere bruges nøgle og kode skal ikke tastes ind, da den er i nøglebrikken.

Så få nu din nøgle byttet eller få købt en nøglebrik hvis du ønsker fortsat at have fri adgang.

 

____________________________________________
 
 
Medlem med ny båd???
Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

 

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

________________________________________________  
 

     
 
 

Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….: 84287
Mail…………….: rmk1933@live.dk
Hjemmeside..: www.rmk1933.dk
Tel. Formand.: 22842607