Referat fra bestyrelsesmøde 05.04.20
_____________________________
 
Corona

Med henvisning til sundhedsmyndighedernes skærpede krav omkring brydning af smittekæder, lukkes klubhuset nu ned indtil myndighederne tillader forsamlinger igen.

Det vil fortsat være muligt at benytte sin nøglebrik til at komme ind i forgangen og benytte vores toiletfaciliteter. Blot husk at låse efter jer.
 
Der er strøm og lukket op for vandet ude på broerne, skulle i få lyst til at gå i gang med jeres både. I kan selvfølgelig også fortsat skrive jer på listen til at få bådene sat i, den hænger i forgangen.

Hvordan skal vi forholde os med henblik på at beskytte os selv, hinanden og klubben mod evt. Corona / COVID-19 virus i den kommende tid.

 
 
 
Vi opfordrer på klubbens vegne til at man passer godt på sig selv og hinanden!
Vis omtanke og respekt!
_________________________________________________________
 
Disse datoer kan både komme i vandet:
 
11.-12. april, 19. april, 25.-26. april, 2.-3. maj og 9.-10. maj 2020

Husk du skal skrive dig på senes en uge før båden skal på land.

Du skal skrive navn og bådplads nr. på seddel! Er i RMK.

Du skal have en medhjælper med.

Skal du på land om formiddagen møder du kl. 8.00 til 12.00.

Skal du på land om eftermiddagen møder du fra kl. 12.30 til 16.30.

Der kan sættes 5 både i vandet om formiddagen og 5 om eftermiddagen.

HUSK at hjælpe hinanden.

Husk at rydde op efter dig på landpladsen.

Husk at alt tovværk, (fortøjninger og indhalertov) og fender skal være iorden.

Hvis du ikke kan nogen af de nævnte datoer koster det kr. 500,- at blive sat i vandet.

Der må ikke være både på land efter 15 maj.

Hvis båden ikke er i vandet d. 15 maj, fjernes den på ejerens regning.

Bådsmandens telefon nr. 27121756


________________________________________________________
 
____________________________________________________________________
 
____________________________________________________________
 
 Referat Generalforsamling 05.03.20

 
Der var afvikling af årets generalforsamling torsdag 5. marts 2020. Godt 60 medlemmer var mødt op og arrangementet blev sluttet af med lækker tilberedt mad; Gule ærter m. flæsk, samt suppe tilberedt af Marianne Rasmussen og aktivitets team! Vi takker for det store fremmøde og for alle frivillige hænder.
 
1. Valg af dirigent: Klaus Bræmer
Referent: Berit Pedersen
Åbning af generalforsamling: Er annonceret i dagspressen rettidigt samt indkaldt rettidigt og derfor lovlig ifølge klubbens vedtagelser.
Dagsorden blev godkendt.

2. Formandens beretning

Kan ses på hjemmesiden.
Beretning overgives til generalforsamlingen.
Godkendes uden kommentarer.

3. Regnskab / kasserens beretning
Regnskab godkendt på generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Der findes ikke grundlag til forhøjelse af kontingent for 2020. Der sættes lidt fra løbende til vedligehold af skurer m.m.


5. Valg til bestyrelsen

Kasserer – Mogens Jørgensen ønsker ikke genvalg
Valgt: Birthe Binder – valgt enstemnigt

Næstformand – Torben Christensen ønsker genvalg
Valg: Torben

Bestyrelsesmedlem Per A. Sørensen – ønsker genvalg
Valgt: Per A. Sørensen

Bestyrelsessuppleant Leif Petersen – ønsker ikke genvalg
Valgt: Marianne Rasmussen, Læsten


6. Valg af revisor Karl Erik Petersen – ønsker genvalg
Valg: revisor Karl Erik Petersen
7. Valg af revisorsuppleant Minna Andersen -ønsker genvalg
Valg: revisorsuppleant Minna Andersen


8. Valg af aktivitetsudvalg – formand Marianne Rasmussen – ønsker genvalg
Valg: aktivitetsudvalg – formand Marianne Rasmussen

9. Valg af aktivitetsudvalg – Poul Nicolaisen -ønsker genvalg
Valg: aktivitetsudvalg – Poul Nicolaisen

10. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 27/2-20)
(ingen indkomne forslag til tidsfrist)


11. Eventuelt
A. Sikring af broerne
Det blev besluttet på havnemøde 4/3-20 at Randers Kommunen vil prøve at finde en økonomisk fornuftig løsning. Det skal være en hvor vi sikrer træet ikke rådner, eller siv/tang el.l. ikke hænger fast ved højvande. Hønsetråd er nedstemt, da det ikke er en ansvarlig løsning.
Særligt et problem på Langelinie broen – hvor der er beplantning. Vi kan evt. have en lille container/spande med sand i til fri benyttelse. Men sand under sko er ødelæggende for både, det ridser glasfiber.
B. Tyveri fra både/skure - overvågning
Må vi sætte kameraer op til overvågning? Der er sat kameraer op til overvågning – men de er ikke gode om natten. Vi har fået tilbudt et kamera på skorstenen ovre fra havnen, men det koster for at etablere, og vedligeholde. Hvis der kommer tyveri fra bådene – skal hvert medlem selv anmelde sagen til politiet. Vær i stedet forsigtig med at opbevare noget i både som ikke kan undværes.

C. Tak til kasser Mogens Jørgensen (Karl Erik) og tak for genvalg som revisor.
 
__________________________________________________________
 

Formandens beretning 2020

2019 har været en spændende sæson i RMK på mange måder, vi har haft stor aktivitet på alle parameter, vi har bl.a. fået bekræftet vores lejemål til 2050, derudover har vi haft overskud til at hjælpe andre klubber på åen og fjorden med de erfaringer som vi har gjort os i kraft af at vi var og er en klub i vækst.
Når der er nogen der holder som aktiv sejlere, har det i mange andre klubber været svært at trække nye sejlere til, men ikke i RMK.
Vi har i 2019 fået flere nye bådejer i klubben som har været med til at give liv og grund til meget samtale i klubhuset, der er blevet grinet og ryste på hovedet, men der er ikke nogen der kommer forgæves hvis man har brug for hjælp, så husk det hvis der er nogen der skulle være i tvivl.
Vi er i dag godt og vel 200 medlemmer og vi takker hver og en for den støtte som de giver klubben på både den ene og den anden måde.
Vi i bestyrelsen har valgt at bruge en del energi på at informere både ved opslag i klubben, opslag på klubbens arealer, hjemmeside samt sms kontakt til bådejere.
Vi har fået lavet en del forbedringer i RMK i denne sæson, udover almindelig vedligehold så som maling af klubhus m.m. er der blevet investeret i varme genindvindings anlæg samt ny front på klubhuset. Derudover skal det da lige nævnes, at da vi havde Stor arbejdsdag foråret 2019 var der 45 frivillige der var mødt op, hold da op en energi der blev lagt for dagen og der blev også tid til at få en snak og lære et nyt medlem at kende, lad os endelig gøre det til en tradition.
Det skal da også nævnes at vi har fået certifikat på at vi er blevet registeret som sikkerhavn i kraft af det samarbejde vi har haft med Randers Havn og Tryg Fonden. (vis certifikat samt flag)
Alt det ville ikke kunne lade sig gøre hvis der ikke var nogen gode sponsorer og samarbejdes partner og ikke mindst jer, så det kan i godt klappe hinanden på skuldrene for.
Fælles Sejlture i 2019 har der ikke været meget af pga. vejret. Men vi kom godt afsted til vores årlige tur til Langå, 40 RMK’er mødte op og det var en rigtigt god dag, med meget grin, grillmad, og en lille en.
Standerhejsning, standerstrygning, fiskekonkurrencer, sankthans, Regatta aften, julefrokost, juleafslutning m.m. har været en succes, med rigtigt mange mennesker og det kan helt sikket tilskrives alle de frivillige som gør en kæmpe indsat og stiller op hver gang der skal gøres en indsat i klubben, bak dem op og tilbyd hjælp hvis du har muligheden for det.
Samtidig må vi også sige tak for den fantastiske opbakning fra klubbens medlemmer som vi har oplevet til årets arrangementer.
Vi har haft 10 månedlige frokostarrangementer i 2019, det har vist sig at være en god ide som vi vil holde fast i. Vi takker dem som har budt ind og skulle der sidde nogen som vil berige klubben med deres kulinariske evner så byd endelig ind. (alle er velkomne til at byde ind).
Vedr. Kanaløen, Fællesklubberne har indgået en ”Partnerskabsaftale” mellem Søsportens fællesklubber, Randers Havn og Randers Produktionsskole, den går i korte træk ud på at der er lavet nye broer med mere på kanaløen, hvad aftalen i sin helhed går ud på kan læse på vores hjemmeside.
Investeringer / nyanskaffelser / vedligehold i år vil bl.a. blive beplantning, nye markiser og indkøb af flere bord / bænkesæt samt renovering/ombygning af baren i festsalen.
Hvad angår økonomien vil jeg lade kasseren berettet om dette, men det ser ud til at vi har haft et år i klubben som vi alle kan være stolte af.
Vi i bestyrelsen vil godt sige tak for at vi har haft arbejdsro og at rigtigt mange af jer er gode til at byde positivt ind til dagligt i klubben. Vi ser frem til en lys fremtid for klubben.
Til slut vel jeg godt som formand sige at jeg er rigtigt godt tilfreds med den bestyrelse, aktivitetsudvalg og de mennesker der er omkring klubben, de gør et kæmpe stykke arbejde og er rigtigt gode til at hjælpe hinanden og ingen køre på fri hjul heller ikke selvom det engang imellem godt kan være lige rigeligt. Der skal også lyde en stor tak til Leif færing og Mogens Post for det arbejde som de har lavet i kraft af deres pladser i bestyrelsen og vi håber herfra at vi forsat kan trække på de evner og kompetencer de har som klubmedlemmer, det syntes jeg lige at vi skal give dem en hånd for.
__________________________________________________________
 
 
Der var god opbakning til RMK Knob dag i klubbens hyggelige lokaler.
Alle var dybt koncenterede og vi takker medlemmer som viste vejen for deres indsats samt Marianne for tarteletter.
______________________________________________________________
 
 
 
 

____________________
  
 
----------------------------------------------------------
 
Standerstrygningen var en stor succes med næsten 80 deltagere til  brunch. Vi takker alle der var en del af at gøre denne dag til en succes!
 
__________________________________________________________
 
Lørdags fællesspisning fortsætter i 2020.


Næste gang 4. April 2020
kl. 12.00
 __________________________________________________________
Der var fin opbakning med 12 både og ca 25 deltagere til årets sidste fiske konkurrence, som blev vundet af Tiedt. Vi ønsker tillykke!
Arrangementet blev afsluttet med grilpølser.
 
______________________
 

Der er program lagt ind for resten af 2019/2020 incl. udlejede dage for festsalen.

 
___________________________________________________________
 
Link til Surstrømnings video RMK 2019

 

Med RMK i høj sø :)

(video link)
__________________________________________________________________________
 

ØSTJYLLANDS POLITI
 
Reglement for sejlads

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft ud for kysstrækningen i Østjyllands Politikreds (udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen §14, stk. 3)
§ 1 Dette reglement gælder for sejlads ud for kyststrækninger i Østjyllands Politikreds for brætsejlads med og uden motorkraft og sejlads med motorbåde, som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, havnereglement eller lignende.
Stk. 2 Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsfomål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

§2 Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.
Stk. 2 Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

§3 Sejlads med motorbåde og sejlads med bræt inden for 300 meter zonen skal ske på følgende betingelser:
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende og
- Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2 Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed , at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

§4 Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinien. Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.
Stk.2 Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 8 år og derover til udkig for og agter. Den ene af de to personer kan være føreren.

§5 Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

§ Dette reglement træder i 1.juli 2019
 ____________________________________________
 
___________________
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
____________________________________________________________
Randers og RMK havde besøg af tilsejlende teater trup som havde brug for en hjælpende hånd
 
 
 
 
__________________________________________________
 
For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 
___________________________________________________________________
 
 

_________________________________________________________

Fra nu af er det kun ved brug af nøglebrik at man kan komme ind i klubhuset!Der kan ikke længere bruges nøgle og kode skal ikke tastes ind, da den er i nøglebrikken.

Så få nu din nøgle byttet eller få købt en nøglebrik hvis du ønsker fortsat at have fri adgang.

 

____________________________________________
 
 
Medlem med ny båd???
Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

 

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

________________________________________________  
 

     
 
 

Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….: 84287
Mail…………….: rmk1933@live.dk
Hjemmeside..: www.rmk1933.dk
Tel. Formand.: 22842607