Referat fra bestyrelsesmøde 24.10.20
 
 

Vil du vide mere om kommunens visioner for Flodbyen Randers: www.flodbyenranders.dk - her ligger der også et link til en video.

_____________________________________
 
Bestyrelsen takker for den entusiastiske opbakning til klubben som godt 35 medlemmer udviste til årets Store Arbejdsdag i lørdags. Vi takker alle der gav en hånd med til deres klub både inde i køkkenet og ude i skure og på de grønne områder! 
Resultatet er blevet så flot!
 
 __________________________________________________________
 
Disse datoer kan bådene komme på land.
17.-18. okt. 24.-25. okt. 31. okt.-1. nov. 7.-8. nov. 2020
 
 
 
Husk du skal skrive dig på senest en uge før båden skal på land.
Du skal skrive navn og bådplads nr. på seddel i RMK.
Du skal have en medhjælper med.
Du skal have 4 bukker af god kvalitet.
Skal du på land om formiddagen møder du kl. 8.00 til 12.00.
Skal du på land om eftermiddagen møder du fra kl. 12.30 til 16.30.
Der kan sættes 5 både på land om formiddagen og 5 om eftermiddagen.
Husk at rydde op efter dig på landpladsen.
Husk at alt tovværk på din bådplads skal fjernes (fortøjninger og indhalertov).
Hvis du ikke kan nogen af de nævnte datoer koster det kr. 500,- at blive sat på land. Både der ikke er på land efter 15. nov. bliver fjernet på ejerens regning.
Der må ikke være både i vandet efter 15. november.
Bådsmandens telefon nr. 27121756
_____________________________________
 
Corona
Fra mandag d. 26. September er det igen tilladt at være op for max 50 personer og med henvisning til sundhedsmyndighedernes skærpede krav omkring god håndhygiejne og rengøring af overflader.

 
 
 
 
 
Vi opfordrer på klubbens vegne til at man passer godt på sig selv og hinanden!

Vis omtanke og respekt!
 
__________________________________________________________
Vinderen fra Årets Aborre konkurrence blev Herman.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________
 
 
Der var god opbakning til RMK Knob dag i klubbens hyggelige lokaler.
Alle var dybt koncenterede og vi takker medlemmer som viste vejen for deres indsats samt Marianne for tarteletter.
_____________________________________________________________
 
  
 
___________________________
  

Der er program lagt ind for resten af 2020 incl. udlejede dage for festsalen.

 ________________________________________
 

Aftenstemning ved RMK 2020

 
_______________________________________________________________________
 

Aften og morgenstemning ved Gudenåen/Randers Havn

 
   
Ovenfor smukke billeder er venligst udlånt af fotograf PRJ.
Flere af hans smukke billeder ses under Faneblad "Gudenå"
___________________________________________________________
 
Link til Surstrømnings video RMK 2019

 

Med RMK i høj sø :)

(video link)
__________________________________________________________________________
 

ØSTJYLLANDS POLITI
 
Reglement for sejlads

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft ud for kysstrækningen i Østjyllands Politikreds (udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen §14, stk. 3)
§ 1 Dette reglement gælder for sejlads ud for kyststrækninger i Østjyllands Politikreds for brætsejlads med og uden motorkraft og sejlads med motorbåde, som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, havnereglement eller lignende.
Stk. 2 Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsfomål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

§2 Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.
Stk. 2 Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

§3 Sejlads med motorbåde og sejlads med bræt inden for 300 meter zonen skal ske på følgende betingelser:
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende og
- Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2 Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed , at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

§4 Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinien. Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.
Stk.2 Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 8 år og derover til udkig for og agter. Den ene af de to personer kan være føreren.

§5 Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

§ Dette reglement træder i 1.juli 2019
 ____________________________________________
 
 
 
_____________________________________________________________
 
 
Randers og RMK havde besøg af tilsejlende teater trup som havde brug for en hjælpende hånd
 
 
 
 
__________________________________________________
 
For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 
___________________________________________________________________
 
 

_________________________________________________________

Ønsker du at have fri adgang til din klub og er du medlem, så kontakt en fra bestyrelsen og bestil din nøglebrik.

Pris 100 kr

 

____________________________________________
 
 
Medlem med ny båd???
Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

 

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

________________________________________________  
 

     
 
 

Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….: 84287
Mail…………….: rmk1933@live.dk
Hjemmeside..: www.rmk1933.dk
Tel. Formand.: 22842607


 

Google Map: RMK 1933