Der er pt. få ledige bådpladser.
Henvendelse bedes rettet til
 
Tage Pedersen, formand
tlf. 2284 2607
______________________________________
 
 
Bestyrelsesmøde Referat 01.10.22
 
______________________________________________________
 
Disse datoer kan bådene komme på land.
15.-16. okt. 22.-23. okt. 5.-6 nov. 12.- 13. nov. 2022 Husk du skal skrive dig på senest en uge før båden skal på land.
Du skal skrive navn og bådplads nr. på seddel i RMK.
Du skal have en medhjælper med.
Du skal have 4 bukker af god kvalitet. Nye bukke tlf. 20312393
Skal du på land om formiddagen møder du kl. 8.00 til 12.00.
Skal du på land om eftermiddagen møder du fra kl. 12.30 til 16.30.
Der kan sættes 5 både på land om formiddagen og 5 om eftermiddagen.
Husk at rydde op efter dig på landpladsen.
Husk at alt tovværk på din bådplads skal fjernes (fortøjninger og indhalertov).
Hvis du ikke kan nogen af de nævnte datoer koster det kr. 500,- at blive sat på land. Både der ikke er på land efter 15. nov. bliver fjernet på ejerens regning.
Der må ikke være både i vandet efter 15. november.
Det er VIGTIGT at du også skriver dig på selvom du selv tager din båd op.
Bådsmandens tlf. 27121756
 
 
 

 
______________________________________________________________
 
Tak til alle der deltog i Store Arbejdsdag. Der var godt 40 fremmødte medlemmer, som fik en del opgaver fra hånden og som fik hygget sammen.
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________

Præsentation af RMK's nye bestyrelse 2022

 
Flemming Krogen Pedersen indtrådte som næstformand.
 
______________________________________________
 
 
 
 

______________________________________________________

 
 

 
 
 Julefrokost 2021
 
 
Årets julefrokost blev en stor succes med godt 70 glade deltagende medlemmer. Der skal lyde en stor tak til alle i aktivitetsudvalget samt alle der mødte op og var med til at lave en fest.
Vi takker ligeledes for den store opbakning fra vores sponsorer og medlemmer til vores årlige julelotteri i forbindelse med julefrokosten.
 
 
 
___________________________________________
 
 
 

 

________________________________________________________
 
Der er nu kommet klubflag (standere) til bådene, derudover er der kommet Frihavnsmærker.
Der er gratis flag til alle nye sejlere.
Frihavnsmærker og Flag koster kr. 50 pr. stk.
De købes ved bestyrelsesmedlemmerne.
Der kan betales enten kontant/Mobilpay til klubben.
 
Klub Flag er obligatorisk på alle både.
 
__________________________________
 
Frihavnsordningen - hvad er det???
 
I kan finde oplysningerne på www.frihavne.dk-
Der kan man bl.a. finde alle de havne som er tilknyttet frihavnsordningen.
Som udgangspunkt er det gratis at ligge i en Frihavn i op til 3 døgn. Se listen på www.frihavn.dk.
________________________
 
 
Havets søvejsregler for fritidssejlere
Online begivenhed.
 
______________________________________
 
 
 
 
 
________________________________________
 
Leje af festsal &Udlejning af bådpladser
 

Kontakt:
Formand Tage Pedersen
Tlf. 22842607
 
 
 
 
 
 
Leje af festsal gælder kun for medlemmer.
For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 ________________________________________________________
 
 
 
Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….:   84287
Mail…………….:  rmk1933@live.dk
Hjemmeside..:  www.rmk1933.dk
Tel. Formand
Tage Pedersen: 22842607
 
 
____________________________________________________________
 
 

Vil du vide mere om kommunens visioner for Flodbyen Randers: www.flodbyenranders.dk - her ligger der også et link til en video.

_____________________________________
 
 
 
Vi opfordrer på klubbens vegne til at man passer godt på sig selv og hinanden!

Vis omtanke og respekt!
 
 
 
 
 
 
 
  
_____________________________
 
 
Der var god opbakning til RMK Knob dag i klubbens hyggelige lokaler.
Alle var dybt koncenterede og vi takker medlemmer som viste vejen for deres indsats samt Marianne for tarteletter.
_____________________________________________________________
 
 
___________________________
  

Der er program lagt ind for 2021 incl. udlejede dage for festsalen.

 
____________________________________________________________
 

Aften og morgenstemning ved Gudenåen /Randers Havn

 
   
Ovenfor smukke billeder er venligst udlånt af fotograf PRJ.
Flere af hans smukke billeder ses under Faneblad "Gudenå"
 

ØSTJYLLANDS POLITI
 
Reglement for sejlads

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft ud for kysstrækningen i Østjyllands Politikreds (udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen §14, stk. 3)
§ 1 Dette reglement gælder for sejlads ud for kyststrækninger i Østjyllands Politikreds for brætsejlads med og uden motorkraft og sejlads med motorbåde, som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, havnereglement eller lignende.
Stk. 2 Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsfomål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

§2 Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.
Stk. 2 Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

§3 Sejlads med motorbåde og sejlads med bræt inden for 300 meter zonen skal ske på følgende betingelser:
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende og
- Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2 Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed , at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

§4 Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinien. Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.
Stk.2 Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 8 år og derover til udkig for og agter. Den ene af de to personer kan være føreren.

§5 Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

§ Dette reglement træder i 1.juli 2019
 ____________________________________________
 
 

_________________________________________________________

Ønsker du at have fri adgang til din klub og er du medlem, så kontakt en fra bestyrelsen og bestil din nøglebrik.

Pris 100 kr

 ____________________________________________________

 
Medlem med ny båd???
Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

___________________________________  
 

     
 
 

 

 

Google Map: RMK 1933