Der blev afholdt årlig generalforsamling i RMK torsdag d. 7. marts 2019. Ca. 40 medlemmer var mødt op og generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Vi takker for deltagelsen og takker aktivitetsudvalget for veltilberedt  bespisning af de fremmødte.
 
Generalforsamling i RMK torsdag d. 7. marts 2019 kl. 18.30
Dagsorden:
1. Referent:
Berit Pedersen

2. Valg af dirigent

Klaus Bremer Jensen – general forsamlingen er lovlig og lovligt varslet

3. Formandens beretning
Tage Pedersen:
Stor aktivitet har præget 2018. Der har været flere af vores ældre medlemmer som har solgt deres både – men de er blevet i klubben og har fortsat med at bidrage med deres viden og hjælp. Vi har fået over 20 nye bådejere i klubben i 2019 – og pt. Er alt udlejet af vores bådpladser.
Vi har gjort et stort arbejde ud af at informere medlemmer via hjemmeside, SMS til bådejere og ved opslag i klubben. Der har været holdt sejlerkursus via AOF i klubben – og der har været god tilslutning. Skinner, bukkergård er blevet renoveret. Der er derudover blevet lagt nyt gulv i slyngelstuen og køkkenet er blevet renoveret. Alt kan kun lade sig gøre ved god opbakning af medlemmer og sponsorer.
De planlagte renoveringsprojekter for næste år er derfor begrænset – men cykelgården får en omgang.
Den årlige sejltur til Langå var en stor succes med megen grin for alle deltagere.
De faste arrangementer som standerhejsning, strygning, Sct. Hans og julefrokost var alle en succes og blev afviklet med god deltagelse. Tak for alle der deltog og gav en hånd med.
Kanaløens faciliteter kommer til at blive renoveret i løbet af i år med nye toiletter, broer m.m. I vil kunne løbende læse om dette på vores hjemmeside. Renoveringen bliver financieret delvis af én fond og ved bidrag fra alle både på fjorden – pt. 10 kr / båd – 870 både. Forventet åbningsfest 26/5 2019
Tak for god ro og orden. Beretningen er godkendt-
4. Regnskab / kassererens beretning
Regnskab godkendt


5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastfryses for 2019


6. Valg til bestyrelsen
Formand Tage H. Pedersen, ønsker genvalg.
Genvalgt

Bestyrelsesmedlem Flemming Krogen Pedersen, ønsker genvalg.
Genvalgt

Bestyrelsessuppleant Fritz Andersen, ønsker ikke genvalg.
Afløses af Thomas Kondrup

7. Valg af revisor Gunnar Fuglsø, ønsker genvalg.
Genvalgt

8. Valg af revisorsuppleant Minna Andersen, ønsker genvalg.
Genvalgt

9. Valg til aktivitetsudvalg, 6 stk.
Solveig tlf. 20821053
Winnie Hansen Tlf. 60636397
Peter Nielsen Tlf. 27509336
Lillebror Tlf. 86417977
Karsten Mikkelsen Tlf. 20372737
Allan Lauridsen Tlf. 20832637

10. Indkomne forslag (skal være forretningsudvalget i hænde senest torsdag d.28 feb.)
Forslag – fra bestyrelsen vedr. skure: Der er pt. 44 skure som trænger til renovering. Vi har ikke til alle bådpladser – men de fordeles efter først til mølle. Leje foreslås sat op til 200 kr – fra de nuværende 150 kr. Må vi sætte dem op fra 2020?
Generalforsamlingen: Forslag vedtaget


11. Eventuelt.
Klaus Bremer forespurgte om vi kan dække af om mod stien – der ligger plader informerer bestyrelsen – de er bare ikke sat op endnu. De bliver lukket af på arbejdsdagen i maj.

Diesel tank anlæg var det muligt at lave et fælles anlæg?
Bestyrelsen: vores både er for små – omkostningerne bliver for store – og der er miljøhensyn at tage.
Forsamlingen – grundet miljøhensyn kan forslaget ikke gennemføres.
Der er anden mulighed for at tanke marine diesel andet sted i Sejlklubben 1943 (det er dog kun for deres egne medlemmer for nuværende – det kræver derfor en indmeldelse for at kunne tanke).
Ellers kan der tankes marine diesel i Udbyhøj Nord – det er op til medlemmerne selv at undersøge nærmere om der er åbent. Indtil da – må medlemmer selv sørge for at tanke op ved tanke.
Per – mekaniker: Der kan puttes adjective i dieslen så der ikke kommer diesels pest. Adjective kan købes alle steder. Ca 150 kr for adjective til 1000 l diesel
Vedr. bådskure – er der venteliste for de medlemmer som ikke har skur pt. Når der bliver skur ledigt – bliver der rettet henvendelse til næste på ventelisten.

Glatte broer: Hvad kan der gøres for at mindske skrid fare.
Per – bestyrelsen: Der er i gang med tiltag til at sikre broerne ikke fremover er så glatte. Men evt. løsninger er omkostningstunge. Anslået over 100.000 kr for ex. Epoxy maling. Der arbejdes videre med at finde en acceptabel løsning.

Grøde i åen og uddybning – hvordan går det:
Formand: Der står svar fra kommunen på hjemmesiden – grundet lovgivning for miljø kan det ikke lade sig gøre som vi gerne vil det.
Men man er begyndt at rydde i Nørreåen og væltede træer i Gudenåen er begyndt at blive fjernet. Lodsejerne har også sat lidt fut i kommunalbestyrelserne.

_________________________________
 
Disse datoer kan bådene komme i vandet.
13-14 april 20-21 april 4-5 maj og 11-12 maj. 2019 Husk du skal skrive dig på senes en uge før båden skal på land.
Du skal skrive navn og bådplads nr. på seddel! Er i RMK.
Du skal have en medhjælper med.
Skal du på land om formiddagen møder du kl. 8.00 til 12.00.
Skal du på land om eftermiddagen møder du fra kl. 12.30 til 16.30.
Der kan sættes 5 både i vandet om formiddagen og 5 om eftermiddagen.
Husk at rydde op efter dig på landpladsen.
Husk at alt tovværk, (fortøjninger og indhalertov) og fender skal være iorden.
Hvis du ikke kan nogen af de nævnte datoer koster det kr. 500,- at blive sat i vandet.
Der må ikke være både på land efter 15 maj.
Hvis båden ikke er i vandet d. 15 maj, fjernes den på ejerens regning.
Bådsmandens telefon nr. 27121756
_____________________________________
 
Venligst vær opmærksomme på at der nu er sendt medlemsopkrævninger + program og Nytårs hilsen ud til alle medlemmer. Skulle du fredag d. 11. Januar endnu ikke have modtaget din, så venligst tag kontakt til din bestyrelse.
______________________________________________
 
 RANDERS MOTORBÅDS KLUB 1933, PROGRAM 2019
(klik på kalender 2019 billede)

 
 
 
 
 
 

Årets julefrokost blev afviklet i lørdags og den var endnu en gang en stor succes!
Vi takker alle sponsorer for de mange fine præmier til lotteriet.
Samtidig stor tak til alle frivillige hænder som var med til at gøre denne dag festlig for RMK's medlemmer.
___________________________________________________________
 
 
Årets standerstrygning blev afviklet lørdag d. 17/11 med godt 70 medlemmer. Efter formandens tale og fællessang bød klubben på brunch. Vi takker festudvalget for lækker tilberedt mad og Flemming for det musikalske indslag.
 
 
 
 
___________________________________________________
Referat fra bestyrelsesmøde 9. marts 2019 under referater.
__________________________________

  

Lørdags fællesspisning fortsætter i 2019.

 

 

Næste gang
6. april 2019 kl. 12.00
Alle er velkommen til at byde ind
 
 ______________________________________________________________
 
For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 
___________________________________________________________________
 
 
 
Endnu en fantastisk hyggelig tur med nye, gamle og gæster til Langå. Vi var ca 40 deltagere fra RMK som mødtes til fælles morgenmad i klubhuset, hvorefter vi sejlede sammen op til Langå Bådklub, hvor vi som altid blev vel taget imod og fik grillet inden vi vendte hjem igen. Alle kom godt frem og tilbage!
_____________________________________________
 
 
__________________________________________________________
 

 
 
Sct Hans 2018
Vi var 67 deltagere til årets Sct Hans i RMK. Tak til aktivitetsudvalget for god mad, bål og hyggeligt opdækkede borde. Tak også til Flemming Kvist som kom og spillede for os.
 
_____________________________________________________________ 

 Super hyggelig arbejdsdag i RMK lørdag d. 2. juni 2018. Tak for alle der gav en hånd med - flot deltagelse 


 
 
 
 
 
 
Dejligt med stor opbakning til vores Standerhejsning - godt 87 medlemmer var mødt op til morgensang, tale og lækkert tilberedt brunch i vores hyggelige klubhus!
__________________________________________________
 
 

_________________________________________________________

Fra nu af er det kun ved brug af nøglebrik at man kan komme ind i klubhuset!Der kan ikke længere bruges nøgle og kode skal ikke tastes ind, da den er i nøglebrikken.

Så få nu din nøgle byttet eller få købt en nøglebrik hvis du ønsker fortsat at have fri adgang.

 

____________________________________________
 Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

 

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

________________________________________________  
 

     
 
 

Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….: 84287
Mail…………….: rmk1933@live.dk
Hjemmeside..: www.rmk1933.dk
Tel. Formand.: 22842607