______________________
 
Der er program lagt ind for resten af 2019/2020 incl. udlejede dage for festsalen.
 
___________________________________________________________
 

SÅ ER DER FÆLLES BÅDTUR TIL LANGÅ MOTORBÅDS KLUB
LØRDAG D 24 AUG.

  

Vi mødes i RMK kl. 8.30 og sejler kl. 9.30 samlet til Langå.
Der vel være et rundstykke og kaffe i klubben inden vi sejler.
I Langå vil grillen være tændt, så tag pølser eller andet med.
Man kan købe øl og vand til klubpriser i Langå.
Kl.ca. 16.00 er der fælles sejlads hjem til RMK.
Mød op få en dejlig dag på Gudenåen.
Få nu båden starte op, og lad os få en fantastisk dag.
Hilsen Bestyrelsen

 
 
_______________________________________________________________
 

  

Med RMK i høj sø :)

(video link)
__________________________________________________________________________
 

ØSTJYLLANDS POLITI
 
Reglement for sejlads

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft ud for kysstrækningen i Østjyllands Politikreds (udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen §14, stk. 3)
§ 1 Dette reglement gælder for sejlads ud for kyststrækninger i Østjyllands Politikreds for brætsejlads med og uden motorkraft og sejlads med motorbåde, som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, havnereglement eller lignende.
Stk. 2 Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsfomål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

§2 Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.
Stk. 2 Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

§3 Sejlads med motorbåde og sejlads med bræt inden for 300 meter zonen skal ske på følgende betingelser:
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads
- Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende og
- Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2 Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed , at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

§4 Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinien. Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.
Stk.2 Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindst 2 personer på 8 år og derover til udkig for og agter. Den ene af de to personer kan være føreren.

§5 Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

§ Dette reglement træder i 1.juli 2019
 _______________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
____________________________________________________________
Randers og RMK havde besøg af tilsejlende teater trup som havde brug for en hjælpende hånd
 
 
 
 
__________________________________________________
 
Store arbejdsdag i RMK
 

 
___________________________________________________________
 
 
Vær opmærksomme på at på følgende datoer er der arrangementer på å/fjord eller i havnen som kan betyde begrænsninger på vores muligheder for sejlads:
 
 
9.-17. August 2019 Randers Festuge - med forskellige aktiviteter på vandet, hold jer orienteret i pressen.
 
31. August 2019 Harbour Challenge Randers
 
7. September 2019 Tour de Gudenaa
 
_________________________________
 
 
 RANDERS MOTORBÅDS KLUB 1933, PROGRAM 2019
(klik på kalender 2019 billede)

 
 
 
 
 
 

Årets julefrokost blev afviklet i lørdags og den var endnu en gang en stor succes!
Vi takker alle sponsorer for de mange fine præmier til lotteriet.
Samtidig stor tak til alle frivillige hænder som var med til at gøre denne dag festlig for RMK's medlemmer.
___________________________________________________________
 
 
Årets standerstrygning blev afviklet lørdag d. 17/11 med godt 70 medlemmer. Efter formandens tale og fællessang bød klubben på brunch. Vi takker festudvalget for lækker tilberedt mad og Flemming for det musikalske indslag.
 
 
 
 
__________________________________

  

Lørdags fællesspisning fortsætter i 2019.

 

 

Næste gang 3. august 2019 kl. 12.00

 
Næste gang bliver det bøfsandwich for en flad 20'er!
 
 
 ______________________________________________________________
 
For yderligere information vedr. leje af festsal følg link
 
___________________________________________________________________
 
 __________________

 
 
 
 
 __________________________________________________
 
 

_________________________________________________________

Fra nu af er det kun ved brug af nøglebrik at man kan komme ind i klubhuset!Der kan ikke længere bruges nøgle og kode skal ikke tastes ind, da den er i nøglebrikken.

Så få nu din nøgle byttet eller få købt en nøglebrik hvis du ønsker fortsat at have fri adgang.

 

____________________________________________
 Nyt medlem med båd? Spørgsmål og svar.
 
 ____________________             

 

Hallo alle bådejere!

Paragraf 5, i klubbens love omhandler bl.a. at båden skal have korrekte fortøjninger, indhalertov, fender og at alle har klubflag på båden, samt at båden skal være vedligeholdt.
Der er alt for mange der ikke holder øje med deres både.
Få det nu ordnet så vi alle kan være vores klub bekendt.
Hvis dette opslag ikke hjælper, vil de berørte bådejer blive kaldt ind i klubben i løbet af august.
Hvis du skal have råd/hjælp til dette så kontakt bestyrelsen.
Bestyrelsen.

________________________________________________  
 

     
 
 

Randers Motorbåds Klub 1933. Information.
Navn……………: Randers Motorbåds Klub 1933.
Adresse……….: Støberigade 25, 8940 Randers SV.
Cvr. Nr…………: 39804786.
Mobilpay…….: 84287
Mail…………….: rmk1933@live.dk
Hjemmeside..: www.rmk1933.dk
Tel. Formand.: 22842607